Usługi - 441486-2018

10/10/2018    S195

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami

2018/S 195-441486

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.20.2018
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 34-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Mirosław Nowak
E-mail: zp@kalwaria-zebrzydowska.pl
Tel.: +48 338766700 / 338766004
Faks: +48 338766301
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Numer referencyjny: ZP.271.20.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odp. komunalne b) wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów c) przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów d) wykonywanie sprawozdawczości e) na czas realizacji zamówienia zorganizowanie Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi e) wygenerowanie, wydrukowanie i dystrybucja kodów kreskowych wśród właścicieli nieruch. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz: 1.1. Wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów z folii polietylenowej LDPE, półprzeźroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów., po raz pierwszy oraz do ich sukcesywnego dostarczania na wymianę po każdorazowym odbiorze z nieruchomości. Ilość dostarczanych worków powinna być tak dobrana do danej nieruchomości, aby zapewnić odbiór wszystkich wysegregowanych odpadów. Do gromadzenia odpadów segregowanych będzie obowiązywał system czterech kolorowych worków lub pojemników: 1) niebieski – papier i tektura, 2) zielony – szkło, 3) żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe 4) brązowy – odpady zielone. 1.2. Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów. 1.3. Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców ulotek promujących segregację oraz innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 1.4. Wykonywanie sprawozdawczości. 1.5. Przeprowadzanie akcji edukacyjnych dla dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach. 1.6. Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Wykonawca przed rozpoczęciem usługi pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dla sprawdzenia gotowości funkcjonowania PSZOK zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego wizja w terenie i spisany zostanie protokół. Wykonawca zobowiązany jest, do czasu zorganizowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utworzenie i obsługę Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (maksymalnie jeden miesiąc), o zakresie działania jak punkt stacjonarny, na podanych wyżej zasadach. 2. Przed rozpoczęciem realizacji usługi, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz liczbę osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości. 3. Rodzaje i kody odpadów komunalnych: Zmieszane odpady komunalne 20 03 01; Szkło i opakowania ze szkła 20 01 02, 15 01 07; Papier i tektura i opakowania z papieru i tektury 20 01 01, 15 01 01; Metale i opakowania z metali 20 01 40, 15 01 04; Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 20 01 39, 15 01 02; Opakowania wielomateriałowe 15 01 05; Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06; Odpady zielone 20 02 01, 20 03 02; Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popiół 20 01 99; Odpady wielkogabarytowe 20 03 07; Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35*, 20 01 36; Zużyte opony 16 01 03; Odpady poremontowe, w tym gruz 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04. 4. Dane dot. zamówienia: Liczba budynków mieszkalnych, w których są zameldowani mieszkańcy wynosi około 5 479, z czego ok. 4 436 na terenach wiejskich oraz ok. 1 204 na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. (stan na dzień 24.9.2018 r.) 5. Pozostałe dane: a) Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych – ok. 4 500 Mg: szac. ilość odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Z. wynosić będzie ok. 3 500 Mg -szac. ilość odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Z. wynosić będzie ok. 1 000 Mg.

b) Szacowana ilość worków, które Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości ok. 500 000 szt.

c) Szacowana ilość kompletów pojemników na odpady segregowane, które Wykonawca dostarczy wskazanym przez Zamawiającego właścicielom nieruchomości ok. 80. 6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje dot. zamówienia zostały zawarte w SIWZ wraz z zał.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył powtórzenia tych samych usług, które są przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Liczba osób zameldowanych w gminie Kalwaria Z. na dzień 24.9.2018 r. wynosiła 19 888. 2. Gmina liczy 13 sołectw: Brody, Zebrzydowice, Zebrzydowice – Bieńkowice, Przytkowice, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Stanisław Dolny – Dolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Podolany, Bugaj oraz miasto Kalwaria Z. 3. Powierzchnia Gminy: 75,32 km2. 4. Długość dróg publ. ok. 170 km.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych – (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.): -nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2, 4-8 ustawy Pzp, - spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z procedurą opisaną w Dziale I pkt. 5.2.4 SIWZ w terminie określonym w punkcie 11.1 SIWZ.

3. 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał JEDZ dotyczący podwykonawców. W związku z powyższym Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców,

b) jest zobowiązany do wypełnienia wyłącznie części II sekcja D JEDZ,

c) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II sekcja A i B oraz część III JEDZ.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia: JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Dokumenty jakie Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego zostały określone w pkt. XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - warunki określone w pkt. IV SIWZ winny być spełnione łącznie przez Wykonawców.

6. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp do oferty należy przedłożyć dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. W post. mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

7.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, obejmujące odpady o kodach: 20 03 01, 20 01 02, 15 01 07, 20 01 01, 15 01 01, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 20 02 01, 20 03 02, 20 01 99, 20 03 07, 20 01 35*, 20 01 36, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04

7.2.posiadają uprawnienia do transportu odpadów – posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 7. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

2) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty:

1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna i zawodowa:

1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem). Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i transport tych odpadów, w ilości co najmniej:

a) pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi (śmieciarkami) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 110 l, 120 l i 240 l, 1100 l – 3 szt., w tym:

— 1 szt. - pojazd specjalistyczny przystosowany do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylny z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym

Z funkcją kompaktującą o dopuszczalnej ładowności do 11000 kg,

— 1 szt. - pojazd nisko tonażowy specjalistyczny przystosowany do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylny z grzebieniowym mechanizmem załadowczym

Z funkcją kompaktującą o dopuszczalnej ładowności do 6000 kg,

— 1 szt. pojazd nisko tonażowy specjalistyczny przystosowany do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylny z grzebieniowym mechanizmem załadowczym

Z funkcją kompaktującą o dopuszczalnej ładowności do 3500 kg.

b) pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów (pojazdy skrzyniowe z możliwością oplandekowania przeznaczone do odbioru worków z segregacją) tonaż pojazdów dopasowany do potrzeb – 2 szt.,

c) pojazdem do odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie wyposażony w HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” – 1 szt.,

d) pojazdem o zabudowie hakowej lub bramowej (kontenery kp7) – 1 szt.

Na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi,

Z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów dotyczących usług, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności:

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o łącznej masie minimum 2 500 Mg w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane na załączniku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pojazdy winny być wyposażone i spełniać wszystkie wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymienione wyżej pojazdy powinny spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/EC – norma Euro 3 (lub wyższa). Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Pojazdy te powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych, jako zmieszane i selektywnie gromadzone w następujących typach pojemników:

— pojemniki o poj. od 110 l do 240 l i 1100 l,

— kontenery o poj. od 5 000 l do 10 000 l,

— worki na śmieci o poj. do 120 l,

— pojemniki na odpady gromadzone selektywnie typu „dzwon” o poj. 1 300 l do 2 500 l.

Wykonawca musi spełniać wszystkie szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o nie niższych parametrach.

Pojazdy odbierające odpady komunalne gromadzone selektywnie winny być odpowiednio oznakowane.

Wykonawca winien wyposażyć wszystkie pojazdy w urządzenia monitorujące oparte na satelitarnym systemie lokalizacji GPS, umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci: czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (wyładowanie odpadów) pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywana minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.

Wszystkie pojazdy będące w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu) oraz muszą być wyposażone w czytniki kodów kreskowych zintegrowane i kompatybilne z oprogramowaniem zainstalowanym przez wykonawcę na min. 2 stanowiskach komputerowych w siedzibie Zamawiającego, umożliwiającym śledzenie na bieżąco odbieranych odpadów komunalnych, wg sczytywanych kodów kreskowych, tj.:

— z podziałem na frakcje: papier, plastik/metal, szkło, odpady zielone, odpady komunalne zmieszane,

— ilości worków z poszczególnymi odpadami,

— rodzaju nieruchomości, z których odpady są odbierane.

Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w zestaw trzech kamer rejestrujących dzień oraz godzinę, które umożliwią monitorowanie i kontrolę odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Dwie kamery winny być zamontowane z przodu pojazdu, ukazujące trasę przejazdu, posesję z której odbierane są odpady oraz ilości wystawionych odpadów do odbioru. Jedna kamera powinna być zamontowana na pojeździe w miejscu załadunku odpadów. Obraz z tej kamery winien ukazywać ilość worków oraz pojemników z odpadami wystawionymi do odbioru przez właściciela nieruchomości, z której pochodzą odpady. Rejestracja musi odbywać się w sposób ciągły tj. od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w danym dniu odbioru odpadów, aż do momentu zakończenia realizacji usługi tj. do momentu wyładunku odpadów. Zapis z kamer winien być przekazany Zamawiającemu (za każdy miesiąc rozliczeniowy jako załącznik do faktury) na nośniku pamięci np.: płyta CD, pendrive.

Wykonawca winien posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną i wyposażoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.6.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy dotyczące:1) Wskazanie innego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 2) Rezygnacji z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 3) Wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; 4) Zmiany ilości mieszkańców i związanej z tym ilości odbieranych odpadów, punktów odbioru odpadów oraz zmiany ich adresów, zmiany lokalizacji pojemników w zabudowie wielorodzinnej; 5) Zmiany terminów odbioru odpadów określonych w harmonogramach, nie mające wpływu na częstotliwość odbioru odpadów. 6) Zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 8 % - przy czym całkowite wynagrodzenie netto wykonawcy pozostaje bez zmian. 7) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy w szczególności ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady Miejskiej w Kalwarii Z

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, pokój nr 22 II piętro, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2019

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp;

Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych,

5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp;

8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy Pzp; 9) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, ze zm.).

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawcę zostały zawarte w SIWZ.

3. W przedmiotowym postępowaniu żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z wymaganiami pkt. VIII SIWZ.

4. Klauzula inf. dotycząca RODO zawarta w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:1)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018