Dostawy - 441989-2021

01/09/2021    S169

Polska-Działoszyce: Autobusy elektryczne

2021/S 169-441989

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 143-379548)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Działoszyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 6621757085
Adres pocztowy: Skalbmierska 5
Miejscowość: Działoszyce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 28 - 440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kawiorski
E-mail: budownictwo.inwestycje@dzialoszyce.pl
Tel.: +48 413526005
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.dzialoszyce.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce/proceedings

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa elektrycznego autobusu szkolnego wraz z ładowarką

Numer referencyjny: BID.ZP.03.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu elektrycznego.

1) Wymiary autobusu:

a) długość od 11,7 m do 12,50 m,

b) maksymalna wysokość całkowita do 3,50 m,

c) dopuszczalna szerokość całkowita do 2,55 m.

2) Liczba miejsc do przewozu pasażerów:

a) liczba miejsc: minimum 41 miejsc siedzących dla pasażerów (dopuszcza się zaoferowanie

pełnowymiarowych nieskładanych – łatwo demontowanych foteli w miejscu zatoki dla wózka

inwalidzkiego), siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wszystkie fotele przodem do

kierunku jazdy,

b) min. 10 miejsc stojących; liczba miejsc stojących nie może przekraczać 25% liczby siedzeń,

3) Napęd elektryczny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 143-379548

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/11/2021
Powinno być:
Data: 13/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: