Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 442060-2019

Submission deadline has been amended by:  514683-2019
20/09/2019    S182    Europejski Bank Inwestycyjny - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Instrument pomocy technicznej na rzecz inicjatywy „Czysty ocean” w Afryce Subsaharyjskiej

2019/S 182-442060

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Agnes Morel
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.eib.org/en/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5450
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Instrument pomocy technicznej na rzecz inicjatywy „Czysty ocean” w Afryce Subsaharyjskiej

Numer referencyjny: AA-010039-001
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zadania jest identyfikacja, przygotowanie i wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych uzasadnionych z punktu widzenia technologii, finansów, ekonomii, ekologii i społeczeństwa w Afryce Subsaharyjskiej* w zakresie gospodarki odpadami stałymi, ściekami i wodą deszczową. Projekty powinny przyczynić się do ograniczenia zrzutów tworzyw sztucznych do oceanów zgodnie z celami inicjatywy na rzecz czystych oceanów**.

Oczekuje się, że w kartach projektów zostanie zidentyfikowanych i opisanych 20 projektów. Spośród nich 10 zostanie wybranych do wstępnych studiów wykonalności, następnie pięć z nich zostanie wybranych do przygotowania studiów wykonalności i związanej z nimi dokumentacji projektowej.

*Z wyjątkiem Republiki Południowej Afryki

**https://www.eib.org/en/publications/the-clean

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
41000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi będą świadczone w różnych lokalizacjach w Afryce Subsaharyjskiej oraz w siedzibach wykonawców.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa dotacji Kotonu, Instrument inwestycyjny dla Afryki, Karaibów i Pacyfiku

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zespół powinien składać się z kierownika zespołu i kluczowych ekspertów, mających doświadczenie w dziedzinie odpadów stałych, ścieków i wód opadowych. Do wykonania tego zadania potrzebni będą również eksperci inni niż kluczowi, tacy jak inżynierowie, ekonomiści oraz specjaliści ds. ochrony środowiska i specjaliści ds. społecznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 145-355933
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się podczas sesji niepublicznej. Na pisemny wniosek skierowany do EBI (zob. pkt I.1)) wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert odbędzie się podczas sesji niepublicznej. Na pisemny wniosek skierowany do EBI (zob. pkt I.1)) wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2019