Prekės - 442801-2019

20/09/2019    S182    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Nepilotuojami orlaiviai

2019/S 182-442801

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Nacionalinis registracijos Nr.: ZP/220-57/19/JS
Adresas: ul. Wawelska 52/54
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-922
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jarosław Sukiennik
El. paštas: zamowienia@gios.gov.pl
Telefonas: +48 223692576
Faksas: +48 228258519

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.gios.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa zestawów bezzałogowych statków powietrznych (BSP lub dron) z oprogramowaniem i akcesoriami

Nuorodos numeris: ZP/220-57/19/JS
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34711200 Nepilotuojami orlaiviai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1) Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w bezzałogowe statki powietrzne niezbędne do realizacji Zadania związanego z kontrolą i monitoringiem wód w zakresie wdrażania dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 zestawów bezzałogowych statków powietrznych wraz oprogramowaniem i akcesoriami. Zamówienie obejmuje zakup: 3 zestawów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), z których każdy obejmuje: drona głównego, drona szkoleniowego (w kategorii „MR-wielowirnikowce” o masie do 25 kg), służących do obserwacji i rejestracji obrazu, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych oraz innych elementów w postaci wyposażenia stanowiska operatora i obserwatora, a także stacji przetwarzania zarejestrowanego materiału foto i wideo.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Mažiausios kainos pasiūlymas: 771 615.00 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 771 615.00 PLN į kurį atsižvelgta
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w bezzałogowe statki powietrzne niezbędne do realizacji Zadania związanego z kontrolą i monitoringiem wód w zakresie wdrażania dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 zestawów bezzałogowych statków powietrznych wraz oprogramowaniem i akcesoriami. Zamówienie obejmuje zakup: 3 zestawów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), z których każdy obejmuje: drona głównego, drona szkoleniowego (w kategorii „MR-wielowirnikowce” o masie do 25 kg), służących do obserwacji i rejestracji obrazu, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych oraz innych elementów w postaci wyposażenia stanowiska operatora i obserwatora, a także stacji przetwarzania zarejestrowanego materiału foto i wideo.

3) Zamówienie będzie realizowane dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na koszt własny przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (wskazanej w SIWZ).

4) Wykonawca musi uruchomić i przetestować wszystkie urządzenia i oprogramowania oraz zademonstrować Zamawiającemu pełną sprawność dostarczonych urządzeń i oprogramowania.

5) Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po uruchomieniu urządzeń, zademonstrowaniu prawidłowej pracy oraz przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Sąnaudos - Vardas: Cena oferty brutto / Lyginamasis svoris: 60
Sąnaudos - Vardas: Gwarancja / Lyginamasis svoris: 20
Sąnaudos - Vardas: Aktualizacja oprogramowania / Lyginamasis svoris: 20
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Termin składania ofert został skrócony na podstawie art.43 ust. 2b pkt 2) Pzp z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w celu ochrony interesu Zamawiającego który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na zakończenie przetargu.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 140-344221
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Dostawa zestawów bezzałogowych statków powietrznych (BSP lub dron) z oprogramowaniem i akcesoriami

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
28/08/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dilectro Sp. z o.o., Sp.k.
Adresas: Skoroszewska 11/106
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 02-495
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 768 292.68 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 771 615.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

2. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, do złożenia razem z ofertą aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów.

3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

5. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę do 960 000,00 PLN brutto.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/09/2019