W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 442998-2021

01/09/2021    S169

Chorwacja-Novi Vinodolski: Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

2021/S 169-442998

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 122-324466)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 36612651354
Adres pocztowy: DUBROVA 22
Miejscowość: Novi Vinodolski
Kod NUTS: HR031 Primorsko-goranska županija
Kod pocztowy: 51250
Państwo: Chorwacja
Osoba do kontaktów: Maja Malinar
E-mail: maja.malinar@viozcv.hr
Tel.: +385 51403554 / +385 958171495
Faks: +385 51403530
Adresy internetowe:
Główny adres: http://viozcv.hr
Adres profilu nabywcy: www.viozcv.hr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I PUŠTANJE U RAD UPOV-a, POSTROJENJA ZA SUŠENJE MULJA I GLAVNIH TRANSPORTNIH CRPNIH STANICA - SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE

Numer referencyjny: VV 4.1
II.1.2)Główny kod CPV
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

DON 11.

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad), te uklanjanje nedostatka u jamstvenom roku za:

• Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Novi Vinodolski, kapacitete 12.000 ES i postrojenja za sušenje mulja

• Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Crikvenica, kapacitete 31.500 ES

• Rekonstrukciju 40 m vodoopskrbnog sustava, izgradnju 382 m transportnog sustava otpadnih voda, izgradnju 245 m novog sustava odvodnje te rekonstrukciju 74 m postojećeg sustava odvodnje

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 122-324466

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rok za dostavu ponuda
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Datum javnog otvaranja ponuda
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: