29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 443556-2021

Submission deadline has been amended by:  581483-2021
03/09/2021    S171

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 171-443556

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 24290188241
Adres pocztowy: Pap Károly Utca 4-6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kunsziget Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15728207208
Adres pocztowy: József Attila Utca 2
Miejscowość: Kunsziget
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9184
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Lendvai Ivánné
E-mail: onkormanyzat@kunsziget.hu
Tel.: +36 96485040
Faks: +36 96552056
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kunsziget.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.kunsziget.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dunaszeg Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15366612208
Adres pocztowy: Országút Utca 6
Miejscowość: Dunaszeg
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9174
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Babos Attila
E-mail: dunaszeg@dunaszeg.hu
Tel.: +36 96352012
Faks: +36 96352012
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.dunaszeg.hu
Adres profilu nabywcy: https://www.dunaszeg.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dunaszentpál Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15370244208
Adres pocztowy: Iskola Tér 1.
Miejscowość: Dunaszentpál
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9175
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Csontos Attila
E-mail: onkormanyzat@dunaszentpal.hu
Tel.: +36 96352026
Faks: +36 96352026
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dunaszentpal.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.dunaszentpal.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Győrladamér Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15728180208
Adres pocztowy: Szent István Utca 41.
Miejscowość: Győrladamér
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9173
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Pappné Kett Adrienn
E-mail: polgarmester@gyorladamer.hu
Tel.: +36 96545026
Faks: +36 96352016
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gyorladamer.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.gyorladamer.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Győrzámoly Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15727794208
Adres pocztowy: Rákóczi U. 45.
Miejscowość: Győrzámoly
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9172
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Horváth Gábor
E-mail: gyorzamoly@gyorzamoly.hu
Tel.: +36 96352122
Faks: +36 96352122
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gyorzamoly.hu
Adres profilu nabywcy: https://www.gyorzamoly.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lébény Város Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15727952208
Adres pocztowy: Fő Út 47.
Miejscowość: Lébény
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9155
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kovács Gábor
E-mail: polgarmester@lebeny.hu
Tel.: +36 96360033
Faks: +36 96360038
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lebeny.hu
Adres profilu nabywcy: https://lebeny.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mecsér Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15370488108
Adres pocztowy: Fő Utca 1.
Miejscowość: Mecsér
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9176
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Csaplár Zoltán
E-mail: onkormanyzat@mecser.hu
Tel.: +36 96216512
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mecser.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.mecser.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15728142208
Adres pocztowy: Fő Út 3.
Miejscowość: Mosonszentmiklós
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9154
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Bedő Csaba
E-mail: hivatal@mosonszentmiklos.hu
Tel.: +36 96360023
Faks: +36 205006968
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mosonszentmiklos.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.mosonszentmiklos.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Öttevény Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15727828208
Adres pocztowy: Fő Utca 100
Miejscowość: Öttevény
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9153
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Bider Zsolt
E-mail: onkormanyzat@otteveny.hu
Tel.: +36 96552200
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.otteveny.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.otteveny.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nemeskér Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15370512208
Adres pocztowy: Fő Utca 32
Miejscowość: Nemeskér
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Kod pocztowy: 9471
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Joóné Nagy Csilla
E-mail: korjegyzo@lovokorjegyzo.hu
Tel.: +36 99365202
Faks: +36 99365202
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lovo.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.lovo.hu
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000982672021/reszletek
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000982672021/reszletek
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kunsziget és Nemeskér szennyvíz

Numer referencyjny: EKR000982672021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Vállalkozási szerződés a „KEHOP-2.2.2 Nemeskér község szennyvízelvezetése és - tisztítása, Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése” elnevezésű projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
39350000 Urządzenia do obróbki ścieków
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45233228 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kunsziget, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrzámoly, Lébény, Mecsér, Mosonszentmiklós, Öttevény, Nemeskér települések

II.2.4)Opis zamówienia:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő (NFP) feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Kunsziget központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

A meglévő 2 500 m3/d hidraulikai- és a 14 600 LEÉ biológiai kapacitású, eleveniszapos szennyvíztisztító telep fejlesztése a feladat. A megépítendő szennyvíztisztító elvárt hidraulikai kapacitása 2 500 m3/d, míg biológiai kapacitása 20 833 LEÉ .

A kivitelezés során a működő szennyvíztisztító telep üzemét folyamatosan fenn kell tartani.

A fejlesztés során felújítandó:

- Üzemviteli épület (330 m2)

- Szociális épület (143 m2)

Újonnan építendő:

- Iszapvíztelenítő gépház (91 m2)

- Szolár iszapszárító csarnok (1269 m2)

A szennyvíztisztító telep vízellátása is megoldandó:

- Csőkút (új - technológiai és szociális vízellátás) vagy települési hálózatra csatlakozás

Nemeskér község szennyvízelvezetése és tisztítása

Nemeskér településen nincs kiépített csatornahálózat, ezért a településen a csatornahálózat kiépítése, valamint az összegyűjtött szennyvizek Lövői szennyvíztisztító telepre történő elvezetése szükségszerű.

A tervezett nyomóvezeték vízfolyást keresztez, amit kitakarásmentes technológiával kell megépíteni - kb. 41 m-es szakaszon.

Tervezett műszaki egységek:

Név Méret Mennyiség

Nyomóvezeték D 90 KPE 1 332 m

Gravitációs gerinccsatorna DN 200 PP (SN 10) 1 597,9 m

Beton tisztítóakna DN 1000 mm 34 db

Szennyvízbekötés tisztítónyílással DN 160 PP (SN 10) 108 db

Szennyvízátemelő

/ szerelvényaknával DN 2000 mm x 4,3m

/ 2200 x 1600 x 1800 x 160 mm 2 db

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

Részletesen: KD.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Waga: 32
Kryterium jakości - Nazwa: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Waga: 8
Cena - Waga: 68
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 930
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

(Uniós és/vagy hazai forrás)

II.2.14)Informacje dodatkowe

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 930 naptári nap.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be

A 321/2015 (X.30.)Korm. rend.(továbbiakban:Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj. benyújtásakor - a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr.15.§ (2) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk.ig-ban nyil-ot kell benyújtani arról,hogy a szerz.telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)és(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi., ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Folyt.:III.1.2.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései is irányadók.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 2,9 milliárd HUF összeget.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

AF.III.1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1.SZ2. alkalmassági feltétel tekintetében:

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A Kr. 1.§ (1) alapján azérintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd-i szereplőegyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (2)bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.22.§(3)bekezdés szerint.

A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a referencia (építési vagy építési és tervezési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban);

- a teljesítés helyét;

- a szerződést kötő másik fél megnevezését(nevét és székhelyét);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

- A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges.Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§-ra.

M.2. A Kbt. 65.§ (1)bek.b) és a Kr. 21.§ (2)bek.b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (alkalmassági követelmény).

A bemutatott szakember(ek) vonatkozásában csatolni kell az ajánlatban:

- az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.

- a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

- az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake. az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség,képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja(a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Egyenértékű végzettség,képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget,képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyil.-át.Részletesen: KD

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) be.is irányadó.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt , alábbi referenciamunkákkal

(Amennyiben konzorciumban valósította meg a referencia igazolására szolgáló projektet, úgy a konzorciumi szerződésben rögzített részvételi / megosztási arány szerinti mértékben vehetők csak figyelembe a számszerűsíthető referenciái.)

M.1.1.)

- Legalább 1 100 fm, legalább DN100 átmérőjű gravitációs szennyvízcsatorna tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására valamint,

- Legalább 900 fm, legalább DN50 átmérőjű szennyvíz nyomóvezeték tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására

M.1.2.)

- Élővíz keresztezése szennyvíz nyomóvezetékkel, kitakarásmentes technológia alkalmazásával.

M.1.3.)

- Legalább 1 750 m3/d kapacitású eleveniszapos szennyvíztisztító telep tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására

A referencia szempontjából a „D” és „DN”; „NA” jelű vezetékek egyenértékűnek tekinthetők.

Az M/1.1. -M/1.3. pontokban foglalt minimumkövetelményeket összesen legfeljebb 3 különböző referenciából lehet teljesíteni.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe az M.1. pontban foglalt alkalmasság vizsgálata során.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Késedelmi kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, max.25%

Meghiúsulási kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a

Jótállás: 36 hónap.

Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

Jótállási bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

Részletesen:ADII

Előleg: max.a szerz elszám.összege max.30%-a.

Előleg-visszafiz.bizt.272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Részl: AD II. kötet.

Tartkeret:AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

Finansz. formája: szállítói.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés karakterkorlátra tekintettel a KD-ban.

2. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát,vagy 2006.éviV.tv 9.§(1)szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot(ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,egyéni vállalkozó és magánszem.esetében AK elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására(így például: személyi igazolvány)

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Kbt.66.§(6) a) és b) szerinti nyíl.(nemleges tartalommal is)

- Kbt.66.§(2)bek. nyil.

- Kbt.66.§(5)alapján felolvasólap

- szakmai aj-ot a dok. szerint.

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 alszempontok esetében a KH 25.03 2020-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.

5. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték 10 000 000 Ft Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az NFP 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő(bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. Az ajánlati biztosíték kedvezményezettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok. valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Az olyan nyilatkozat,amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

7. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.

8. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

9. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés karakterkorlátra tekintettel a KD-ban.

10. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

11. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

12. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

13. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).

14. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

Folyt.: AF VI.4.3.)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

15. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

16. A nyertes AT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 100 milliló Ft/év és min. 20 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), valamint min. 20 millió Ft/év és min. 10 millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

17. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.

18. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

19. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;

20. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

21. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

22. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

23. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.

24. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 930 naptári napot ért.

25. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.

26. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.

27. FAKSZ: dr. Supák-Kalán Nikoletta (lajstromszám: 01145)

28. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2021