Prekės - 444834-2018

12/10/2018    S197

Lenkija-Varšuva: Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2018/S 197-444834

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka
Nacionalinis registracijos Nr.: 1525966300036
Adresas: ul. Modlińska 197
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 03-122
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Lubbe, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 232
El. paštas: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl
Telefonas: +48 224438406
Faksas: +48 223254166

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.bialoleka.waw.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.bialoleka.waw.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30232100 Spausdintuvai ir braižytuvai
38652120 Vaizdo projektoriai
30121100 Fotokopijavimo aparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miasto stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej.

Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Długość okresu gwarancji jakości / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO zgodnie z pkt 19 SIWZ

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej:

— trzy (3) zamówienia polegające na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego o wartości brutto minimum 400 000,00 PLN każde.

Lub

— jedno (1) zamówienie polegające na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego o wartości brutto minimum 1 000 000,00 PLN.

Uwaga:

Zamawiający za sprzęt elektroniczny rozumie: kserokopiarki sieciowe, laptopy, projektory multimedialne, tablice multimedialne, urządzenia laserowe wielofunkcyjne, drukarki laserowe, zestawy komputerowe.

Uwaga: pod pojęciem zamówienia, Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające dostawom, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku wykonywanych dostaw, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku. W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.

Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają samodzielnie lub wspólnie (łącznie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) lub polegając na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że podmiot ten będzie realizował cześć zamówienia, którego dotyczy zezwolenie.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zgodnie ze wzorem umowy - zał nr 7 do SIWZ

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia aukcji elektronicznej zawarto w pkt 1.5 oraz pkt 10.3 SIWZ

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/11/2018
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 18/01/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/11/2018
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Zgodnie z pkt 8 SIWZ

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

a) Formularz oferty na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ) sporządzony zgodnie z pkt 3.3.1 SIWZ i dostarczony zgodnie z pkt 1.6 SIWZ

c) Formularz cenowy – zał. nr 3 do SIWZ - Uwaga! Każde pole musi zostać wypełnione! Niewypełnienie pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

d) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 8 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy).

e) Kserokopię wniesienia wadium (zgodnie z pkt 4 SIWZ).

f) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty.

g) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/10/2018