Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 445256-2021

03/09/2021    S171

Polska-Kielce: Kamery telewizyjne

2021/S 171-445256

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Straż Miejska w Kielcach
Adres pocztowy: Ogrodowa 3b
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 24-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiktorek
E-mail: admin@strazmiejska.kielce.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.strazmiejska.kielce.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce

Numer referencyjny: 1/SM/2021
II.1.2)Główny kod CPV
32240000 Kamery telewizyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach zamówienia.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części:

a) Część I: Dostawa i uruchomienie nowego środowiska serwerowego, macierzy dyskowych i przełączników rdzeniowych dla systemu monitoringu wizyjnego m. Kielce.

b) Część II: Wymiana kamer w punktach kamerowych, zlokalizowanych na terenie m. Kielce wraz z konfiguracją i włączeniem ich do systemu VMS.

c) Część III: Zakup stacji operatorskich służących do aktywnego podglądu kamer monitoring wizyjnego miasta Kielce wraz z systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania biurowego.

d) Część IV: Zaprojektowanie, dostawa uruchomienie sieci LAN w obiektach Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. Ogrodowej i ul. Ściegiennego oraz dostawę i wymianę stosu przełączników sieciowych w węźle zlokalizowanym w serwerowni Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 8 (część I, II, III) oraz 8a (część I

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 200 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II - Zadanie 2 Wymiana kamer w punktach kamerowych, zlokalizowanych na terenie m. Kielce wraz z konfiguracją i włączeniem ich do systemu VMS

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32333200 Kamery wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach zamówienia – SWZ – OPZ (załącznik nr 8 do SWZ).

Zadanie 2. Wymiana kamer w punktach kamerowych, zlokalizowanych na terenie m. Kielce wraz z konfiguracją i włączeniem ich do systemu VMS.W ramach modernizacji punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego m. Kielce, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, instalacji, konfiguracji i włączenia do systemu VMS łącznie 33 kamer, w tym:

a) 28 kpl. – kamera typu bullet, w pełni kompatybilna w zakresie konfiguracji z systemem VMS, wyposażona w fabryczny zestaw elementów montażowych (puszka połączeniowa, adapter słupowy). Specyfikację wymagań dla kamery zawarto w punkcie V.5 OPZ (załącznik nr 8 OPZ);

b) 4 kpl. – kamera obrotowa z funkcją PTZ, w pełni kompatybilna w zakresie konfiguracji z systemem VMS, wyposażona w fabryczny zestaw elementów montażowych (wysięgnik, adapter słupowy). Specyfikację wymagań dla kamery zawarto w punkcie V.6 OPZ (załącznik nr 8 OPZ) c)1 kpl. – kamera typu multisensor, mogąca wykrywać i odróżniać ludzi i pojazdy od zwykłego ruchu oraz powiadamiać użytkowników o potencjalnie krytycznych zdarzeniach, które mogą wymagać dalszych działań, w pełni kompatybilna w zakresie konfiguracji z systemem VMS, wyposażona w fabryczny zestaw elementów montażowych Specyfikację wymagań dla kamery zawarto w punkcie V.6.1 OPZ (załącznik nr 8 OPZ).

W zakresie wymiany należy uwzględnić również, w miarę potrzeb, wymianę okablowania od przełącznika sieciowego/konwertera optycznego do kamery, dostosowanie istniejących wysięgników niestandardowych do otworów montażowych puszek połączeniowych kamer i odtworzenie powłok malarskich na całych wysięgnikach.

Wykonawca dokonywał będzie wymiany kamer w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Przerwa funkcjonowania punktu kamerowego podczas wymiany urządzeń nie powinna przekroczyć 2 godzin.

Zdemontowane kamery muszą zostać wyczyszczone, przywrócone do ustawień domyślnych i protokolarnie przekazane do Zamawiającego. Wymagane są urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. Ubezpieczenie i transport urządzeń, materiałów do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie urządzeń, materiałów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. Nowo instalowany sprzęt winien kompletny (np. Zamawiający poprzez zakup kamer rozumie cały komplet wraz z wysięgnikiem, zasilaczem, obiektywem, itp.), kamery winny posiadać jakość HD oraz obsługiwać protokół IP (dokładna specyfikacja parametrów kamer opisane zostały OPZ załącznik nr 8). Wszystkie urządzenia wskazane OPZ winny być dostosowane do pracy ciągłej – 24 h/dobę.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest od uzyskania na własny koszt wymaganych prawem zgód, pozwoleń/zezwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia w tym na zajecie pasa drogowego o ile okażą się koniczne. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do każdego dostarczanego urządzenia/materiału należy dostarczyć certyfikat pochodzenia lub inny dokument wystawiony przez producenta lub jego lokalnego przedstawiciela (zawierającego m.in. Dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np. Kod produktu, nr seryjny itp.) Potwierdzający, że dany dostarczony produkt jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem ce, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski

Dokładne lokalizacje punktów kamerowych, z racji bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie i bezpieczeństwo publiczne w tym działania służb zostaną wskazane po podpisaniu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8 Opis przedmiotu zamówienia OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3: Zakup stacji operatorskich służących do aktywnego podglądu kamer monitoring wizyjnego miasta Kielce wraz z systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania biurowego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia SWZ-OPZ (załącznik nr 8). Ze względu na bezpośredni wpływ monitoringu na poziom bezpieczeństwa w mieście, używanie sprawdzonego, niezawodnego sprzętu jest nieodzowne do tego, aby zapewnić ciągłość pracy i zredukować do minimum potencjalne uszkodzenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń niezbędnych. Podstawowym elementem dla roboczych stacji operatorskich jest niezawodny, wysoce wydajny sprzęt do przetwarzania obrazów multimedialnych, z mocnym procesorem graficznym, mogącym obsłużyć równocześnie kilka obrazów o wysokiej rozdzielczości oraz w odpowiedni sposób udokumentować zdarzenie w przypadku jego wystąpienia. Specyfikację wymagań dla roboczej stacji operatorskiej oraz monitorów stacji operatorskich zawarto w punkcie V.8 oraz V.8.1 (załącznik nr 8 OPZ). Dodatkowo, w celu integracji zasobów monitoringu wizyjnego z siedzibą główną Straży Miejskiej oraz posterunkiem Straży Miejskiej, ujednolicenia standardów i kompatybilności zostaną zakupione stacje robocze wyposażone w pakiet biurowy oraz zasilacz awaryjny, podtrzymujący napięcie w przypadku wystąpienia problemów z zasilaniem. Specyfikacje wymagań stacji roboczej zawarto w pkt V.8.2, V.8.3, V.8.4 OPZ (załącznik nr 8 OPZ).Wymagane są urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. Ubezpieczenie i transport urządzeń, materiałów do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie urządzeń, materiałów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń w oryginalnych opakowaniach producenta

Oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do każdego dostarczanego urządzenia/materiału należy dostarczyć certyfikat pochodzenia lub inny dokument wystawiony przez producenta lub jego lokalnego przedstawiciela (zawierającego m.in. Dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np. Kod produktu, nr seryjny itp.) Potwierdzający, że dany dostarczony produkt jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem ce, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8 Opis przedmiotu zamówienia OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa uruchomienie sieci LAN w obiektach Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. Ogrodowej i ul. Ściegiennego oraz dostawę i wymianę stosu przełączników sieciowych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia SWZ – OPZ (załącznik nr 8a).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i instalację łącznie 145 punktów dostępu do sieci komputerowej w siedzibach Straży Miejskiej, w tym:

1. 85 punktów logiczno-elektrycznych, złożonych z gniazd 2xRJ45 kat. 6 i 2x230V, na trzech kondygnacjach budynku przy ul. Ogrodowej.

2. 60 punktów logicznych, złożonych z gniazd 2xRJ45 kat. 6 na jednej kondygnacji budynku przy ul. Ściegiennego.

3. wymianę stosu przełączników sieciowych w węźle zlokalizowanym w serwerowni Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Zamawiaczy oświadcza, iż dysponuje terenem prac na cele związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający wyklucza możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania przełączników sieciowych na drodze producent – Zamawiający.

W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta przełącznika sieciowego na okoliczność zgodności z oferowanym przełącznikiem sieciowym i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest od uzyskania na własny koszt wymaganych prawem zgód, pozwoleń, zezwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia o ile okażą się konieczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8a.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1- Dostawa i uruchomienie nowego środowiska serwerowego, macierzy dyskowych i przełączników rdzeniowych dla systemu monitoringu wizyjnego m. Kielce

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32428000 Modernizacja sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i uruchomienie nowego środowiska serwerowego, macierzy dyskowych i przełączników rdzeniowych dla systemu monitoringu wizyjnego m. Kielce wraz z przeniesieniem danych z istniejącego systemu zapisu i aktualizacją systemu VMS oraz modernizację systemu transmisji w serwerowni CM i modernizację instalacji zasilania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym specyfikacja urządzeń zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje:1. Wykonanie projektu technicznego modernizacji sieci LAN, modernizacji systemu transmisji, zabudowy i zasilenia nowego środowiska serwerowego w pomieszczeniu serwerowni CM, przeniesienia systemu VMS na nowe środowisko.2. Dostawa i zabudowa w serwerowni CM nowej szafy serwerowej RACK 19” 42U 600x1000 mm, wraz z podłączeniem zasilania gwarantowanego z istniejącej rozdzielnicy napięć gwarantowanych. Specyfikację wymagań dla szafy zawarto w punkcie V.1 (załącznik nr 8 OPZ).3. Dostawa, instalacja i konfiguracja 3 serwerów w obudowach RACK 19” 1U wraz z systemami operacyjnymi klasy serwerowej, zgodnymi z wymaganiami systemu VMS Avigilon Control Center Enterprise v. 7. Specyfikację wymagań dla serwerów zawarto w punkcie V.2 (załącznik nr 8 OPZ). W ramach dostawy serwerów, Wykonawca uruchomi na wskazanej przez Zamawiającego instancji wirtualnej oprogramowanie zarządzające w bezpłatnej wersji podstawowej, umożliwiające monitorowanie w sieci LAN nowo dostarczonych serwerów i istniejących serwerów Dell PowerEdge R610 i PowerEdge R710. Zainstalowane oprogramowanie musi posiadać możliwość rozbudowy do wersji licencjonowanej, zapewniającej zaawansowane funkcje zarządzania, takie jak:a) automatyczne wdrażanie serwerów PowerEdge przy użyciu znaczników serwera lub identyfikatorów węzłów;b) utworzenie punktów odniesienia oprogramowania sprzętowego i konfiguracji w celu monitorowania zgodności i włączenia zautomatyzowanych zaplanowanych aktualizacji;c) zarządzanie modułowe: przechwytywanie i edytowanie szablonów obudowy przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika;d)zoptymalizowane zarządzanie energią serwerów.3. Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej z dwoma kontrolerami dyskowymi, wraz z dodatkowymi 2 półkami typu JBOD, wyposażonej w łącznie 48 dysków twardych SAS 14TB. Specyfikację wymagań zawarto w punkcie V.3 (załącznik nr 8 OPZ).4. Dostawa stosu 2 przełączników rdzeniowych dla potrzeb nowego i istniejącego środowiska serwerowego. Kompatybilności i specyfikację wymagań zawarto w punkcie V.4 (załącznik nr 8 OPZ) oraz V.4.6 (załącznik nr 8 OPZ).5. Dostawa 197 licencji do aktualizacji istniejącego systemu VMS Avigilon Control Center Enterprise z wersji 6 do wersji 7 oraz zakup 3 nowych licencji VMS Avigilon Control Center Enterprise. (Specyfikację wymagań zawarto w punkcie V.4.2 – załącznik nr 8 OPZ.6. Dokonanie rozdziału i przebudowy systemów transmisji dla monitoringu i Straży Miejskiej na podstawie dokumentacji projektowej, w tym rekonfiguracji istniejącego stosu przełączników sieciowych Extreme Networks. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przebudowy w godzinach ustalonych z Zamawiającym, w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego i innych obsługiwanych systemów.7. Przeniesienie systemu VMS na nowe środowisko serwerowe, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, procedurami przeniesienia i procedurami awaryjnymi.8. Przygotowanie środowiska zapasowego na bazie istniejących serwerów.9. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w formie tekstowej zgodnej z MS Excel/OpenOffice (pliki .odt) i graficznej zgodnej z AutoCAD (pliki .dwg)10.Dostawę, konfigurację i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS o mocy 10000 W w serwerowni CM. Specyfikację zawarto w punkcie V.4.1 OPZ (załącznik nr 8 OPZ).11. Zakup zasilaczy POE.12. Zakup zasilaczy buforowych.13. Zakup switchy przemysłowych.14. Zakup przełączników sieciowych.15. Zakup macierzy sieciowej NAS .16. Zakup dysków do urządzenia NAS. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegóły zawarto w SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Części I Zamawiający unieważnił postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Część I.Art. 255 pkt. 3) w zw. z art. 259 PZP cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 093-241576
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Wymiana kamer w punktach kamerowych, zlokalizowanych na terenie m. Kielce wraz z konfiguracją i włączeniem ich do systemu VMS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Symetra Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Mikułowice 108
Miejscowość: Mikułowice
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 275 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Zakup stacji operatorskich służących do aktywnego podglądu kamer monitoring wizyjnego miasta Kielce wraz z systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania biurowego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Symetra Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Mikułowice 108
Miejscowość: Mikułowice
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 148 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa uruchomienie sieci LAN w obiektach Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. Ogrodowej i ul. Ściegiennego oraz dostawę i wymianę stosu przełączników sieciowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HITECH Sp. j. A. Kmieciciki, M. Król
Adres pocztowy: ul. H. Mali 16
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-630
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 110 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2021