Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 44559-2016

10/02/2016    S28

Belgia-Bruxelles: Acțiune pregătitoare: „Solidaritate socială pentru integrare socială”

2016/S 028-044559

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C1 — Social Investment Strategy
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Manuela Geleng
E-mail: empl-VT-2015-067@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1289
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acțiune pregătitoare: „Solidaritate socială pentru integrare socială”.

Număr de referinţă: VT-2015-067.
II.1.2)Cod CPV principal
79315000 Servicii de cercetare socială - DA28
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul principal al acțiunii pregătitoare este acela de a consolida capacitatea rețelelor naționale privind venitul minim în vederea elaborării strategiei pentru implementarea recomandărilor rezultate în urma proiectului-pilot „Rețeaua europeană privind venitul minim”, care a fost finanțat între anii 2012 și 2014.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

sediul contractantului sau oricare alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asistență tehnică.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11.12.2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială („EaSI”) şi de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea punctele 9 și 14.1 din caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/03/2016
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/04/2016
Ora locală: 11:00
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

la deschiderea ofertelor poate participa 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant, autorizat în mod corespunzător prin scrisoare.

Ofertanții care doresc să participe la ședința de deschidere sunt rugați să o informeze pe doamna S. Conze prin e-mail (EMPL-VT-2015-067@ec.europa.eu) sau scrisoare și să specifice numele persoanei care va participa la deschidere, cu cel puțin 48 de ore în prealabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice actualizările și modificările efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1. În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac. În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire, se poate depune o plângere la organismul menționat la punctul VI.4.1.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/01/2016