Servicii - 446222-2015

Afișează vizualizare compactă

19/12/2015    S246

Belgia-Bruxelles: Sprijinirea internaționalizării IMM-urilor; creșterea nivelului de pregătire al IMM-urilor din UE cu privire la internaționalizarea pe piețele-țintă

2015/S 246-446222

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Adresă: Covent Garden 2, place Rogier 16, biroul 12/27
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
În atenția: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/easme

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1209

Alte informații pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Adresă: Covent Garden 2, place Rogier 16, biroul 12/27
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
În atenția: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1209

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Adresă: Covent Garden 2, place Rogier 16, biroul 12/27
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
În atenția: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1209

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Sprijinirea internaționalizării IMM-urilor; creșterea nivelului de pregătire al IMM-urilor din UE cu privire la internaționalizarea pe piețele-țintă.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 11: Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sarcinile vor fi executate la sediul specificat de prestatorul de servicii, cu excepția deplasării necesare pentru implementarea sarcinilor din etapa 2 (sedii ale IMM-urilor sau orașe din țări COSME și ale UE), precum și din etapa 3 pentru formare și asistență la fața locului pentru companii de pe cele 5 piețe terțe selectate, precum și a deplasării care va fi necesară pentru reuniunile de la sediul Comisiei Europene/EASME. Sunt prevăzute 6 reuniuni de coordonare cu Comisia Europeană și EASME. Toate vor avea loc la Bruxelles.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Scopul acestei licitații este de a realiza un prim proiect-pilot care să permită Comisiei Europene să pună în aplicare strategii, politici și acțiuni destinate să ajute întreprinderile mici și mijlocii europene lipsite de experiență internațională să fructifice oportunități de creștere dincolo de granițele pieței interne a UE.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea maximă estimată pentru executarea tuturor sarcinilor care fac obiectul acestei licitații este de 1 000 000 EUR, incluzând toate costurile și cheltuielile, precum și cheltuielile de deplasare și de ședere și cheltuielile rambursabile.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 27 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitației.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea caietul de sarcini al licitației.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
EASME/COSME/2015/028.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
1.2.2016
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11.2.2016 - 10:30

Locul:

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), Covent Garden 2, sala COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: ofertanții care doresc să participe sunt rugați să își anunțe intenția prin trimiterea unui e-mail cu cel puțin 48 de ore în prealabil la următoarea adresă:

easme-procurement@ec.europa.eu

Această notificare trebuie să fie semnată de un funcționar autorizat al ofertantului și trebuie să specifice numele persoanei care va participa la ședința de deschidere în numele ofertantului. La finalul ședinței de deschidere, președintele comitetului de deschidere va prezenta numele ofertanților și decizia referitoare la admisibilitatea fiecărei oferte primite. Prețurile menționate în oferte nu vor fi comunicate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Temeiul juridic al acestei licitații este programul de lucru pentru punerea în aplicare a programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii pentru 2015.
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.12.2015