Usługi - 448310-2015

Wyświetl widok skrócony

19/12/2015    S246

Polska-Olsztyn: Usługi projektowania architektonicznego

2015/S 246-448310

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Olsztyn
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II nr 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział w Olsztynie, ul. Kołłątaja 14, 10-034 Olsztyn
Osoba do kontaktów: Ewa Rombalska
E-mail: olsztyn@sarp.org.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://bip.olsztyn.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: www.olsztyn.sarp.org.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie.
II.1.2)Krótki opis:
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie.

2. Organizatorem konkursu, działającym na zlecenie Zamawiającego jest: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Olsztynie, ul. Kołłątaja 14, 10-034 Olsztyn; www.olsztyn.sarp.org.pl, e-mail:olsztyn@sarp.org.pl

3. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz warunki udziału w konkursie zawarte są w Regulaminie konkursu, który opublikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.olsztyn.eu oraz organizatora www.olsztyn.sarp.org.pl

II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000 Usługi projektowania architektonicznego, 71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:
1. Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana Uczestnikiem samodzielnie biorącym udział w konkursie.
2. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w konkursie jako Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie. Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja oraz członkowie zespołów autorskich.
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie – załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
4. Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do Złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale 3 Regulaminu – załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących w konkursie może być jeden z tych Uczestników.
5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć i uczestniczyć tylko w jednej pracy konkursowej. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek o dopuszczenie do konkursu, zostanie wykluczony z konkursu, przy czym za złożenie wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem.
6. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy, dotyczące posiadania uprawnień do projektowania. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu, a w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie – przynajmniej jeden z nich, dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu opracowania studialnego, pracy konkursowej i dokumentacji projektowej tj. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278 ze zm.).
Organizator zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394). Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7. O dopuszczenie do udziału w konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
8. W celu oceny spełniania przez Uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, których opis sposobu spełnienia określony został przez Organizatora konkursu w rozdziale III p kt.3.2 Regulaminu konkursu, organizator konkursu żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie
— według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 Regulaminu konkursu.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu prac konkursowych, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 Regulaminu konkursu;
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu prac konkursowych i zamówienia konkursowego, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdziale 3 pkt 3.2. – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 Regulaminu konkursu.
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestnika konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie w zakresie art. 24 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 Regulaminu konkursu;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
9. Forma składanych dokumentów:
a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia Uczestnika należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład wniosku, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Uczestnika konkursu upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
b) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i każdy załączników powinny zostać podpisane przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.
c) Każdy uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika do złożenia wniosku i składania oświadczeń woli w jego imieniu zgodnie z załącznikiem nr 6 lub załącznikiem nr 7 Regulaminu konkursu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem w całości na język polski.
10. Wybrana sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza wykorzystywana jest na wszystkich etapach konkursu. Nie należy stosować sekwencji liczbowych składających się z tej samej cyfry lub z kolejnych cyfr następujących bezpośrednio po sobie. Należy stosować cyfry o wysokości 1 cm

11. Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w Regulaminie konkursu, który opublikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.olsztyn.eu oraz Organizatora www.olsztyn.sarp.org.pl

III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj konkursu
Otwarty
IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych
IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
1 Opracowania konkursowe oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
a) kryterium do 30 punktów – za jakość, atrakcyjność i realność rozwiązań urbanistycznych;
b) kryterium do 30 punktów – za atrakcyjność i realność rozwiązań architektonicznych;
c) kryterium do 30 punktów – za funkcjonalność obiektów i proponowany sposób odniesienia się do istniejącej konstrukcji kopuły;
d) kryterium do 10 punktów – za rozwiązania dotyczące efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztów eksploatacji i zwiększenia komfortu użytkowania obiektu.
2. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać opracowanie konkursowe, wynosi 100 punktów.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
konkurs SARP nr 964
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.1.2016 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 12.1.2016 - 15:00
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.5)Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1. W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody i wyróżnienie w wysokości łącznej 80 000 PLN brutto.
2. Organizator przewiduje następujący podział nagród:
a) I nagroda – kwota brutto 43 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej części realizacyjnej konkursu
b) II nagroda – kwota brutto 21 000 PLN
c) III nagroda – kwota brutto 10 000 PLN
d) wyróżnienie – kwota brutto 6 000 PLN.
3. Sąd konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień pieniężnych w zależności od poziomu prac konkursowych.
4. Sąd konkursowy ma prawo nie wykorzystać całej kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienie w razie nieprzyznania nagrody lub nagród.
5. Nagrody wypłacone zostaną w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu
6. Szczegółowe informacje o nagrodach zawarte są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego i Organizatora
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
Szczegółowe informacje dotyczące płatności dla wszystkich uczestników zawarte są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego i Organizatora.
IV.5.3)Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. arch. Zbigniew Maćków
2. arch. Anna Dąbrowska-Sosak
3. Halina Zaborowska-Boruch
4. arch. Magdalena Rafalska
5. Jerzy Litwiński
6. Krzysztof Śmieciński
7. arch. Piotr Łabowicz
8. arch. Małgorzata Zyskowska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz dokumentów załączonych do wniosku nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru należy do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dołączyć stosowne pełnomocnictwo (a).

2. Terminy określone w punkcie 1.5 Regulaminu konkursu mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator konkursu niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej: www.olsztyn.sarp.org.pl. Powyższa informacja zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: www.bip.olsztyn.eu

3. Uczestnik konkursu, który otrzyma pierwszą nagrodę, zwany dalej Wykonawcą, będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający będzie żądał oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10– i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4. ppkt b), d), f) i g) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4 ppkt c) i e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają oni lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora Konkursu lub Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp:odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do Sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Organizatora Konkursu lub Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Organizator Konkursu lub Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Organizatorowi Konkursu oraz Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mogli oni zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.12.2015