29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 448708-2021

06/09/2021    S172

Francja-Le Gosier: Pompy ściekowe

2021/S 172-448708

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: communaute d agl la riviera du levant
Adres pocztowy: boulevard du Général De Gaulle
Miejscowość: Le Gosier
Kod NUTS: FRY10 Guadeloupe
Kod pocztowy: 97190
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Pôle Ressources et Administration Générale/Direction de la Commande publique et des Achats
E-mail: dajadmp@rivieradulevant.fr
Tel.: +33 590484747
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.rivieradulevant.fr
Adres profilu nabywcy: https://www.marches-securises.fr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.marches-securises.fr
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: communauté d'agglomération la riviera du levant
Adres pocztowy: 93 Boulevard du Général de Gaulle, BP 63
Miejscowość: Le Gosier
Kod NUTS: FRY10 Guadeloupe
Kod pocztowy: 97190
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Pôle Infrastructures et Cadre de Vie
E-mail: mantoine@rivieradulevant.fr
Tel.: +33 0590484747
Adresy internetowe:
Główny adres: https://rivieradulevant.fr
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.marches-securises.fr
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

acquisition de pompes de refoulement et accessoires pour installations d'assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de la Communauté d'agglomération la Riviera du Levant (Carl)

II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

la présente consultation est un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, ayant pour objet la fourniture de pompes de refoulement et accessoires pour installations d'assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de la CARL

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRY10 Guadeloupe
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

territoire de la CARL

II.2.4)Opis zamówienia:

acquisition de pompes de refoulement et accessoires pour installations d'assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de la Communauté d'agglomération la Riviera du Levant (Carl)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

le marché est conclu sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, sans minimum et un maximum de 400 000 eur ht sur la durée totale du marché

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

un formulaire DUME. En cas de groupement ou de sous-traitance, chaque entreprise devra remettre un DUME. Ce document peut être remplacé par d'autres formulaires type Dc1, Dc2 ainsi que l'immatriculation au registre des commerces et des sociétés (extrait K-Bis) ou au répertoire des métiers lorsque cette immatriculation est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

sans objet

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

locaux de la CARL

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

le marché est conclu pour une durée d'un (1) an à compter de sa notification

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal Administratif de la Guadeloupe
Adres pocztowy: 6, Rue Victor Hugues
Miejscowość: Basse Terre
Kod pocztowy: 97100
Państwo: Gwadelupa
E-mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Tel.: +33 0590814538
Adres internetowy: http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: tribunal Administratif de la Guadeloupe
Adres pocztowy: 6, Rue Victor Hugues
Miejscowość: Basse Terre
Kod pocztowy: 97100
Państwo: Gwadelupa
E-mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Tel.: +33 0590814538
Adres internetowy: http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2021