Prekės - 449446-2020

25/09/2020    S187

Lenkija-Varšuva: Kraujui tirti skirti reagentai

2020/S 187-449446

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Nacionalinis registracijos Nr.: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adresas: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 02-326
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Paulina Janiszewska
El. paštas: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Telefonas: +48 729054221
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz z przeglądami oraz dzierżawa hemoglobinometrów do oznaczania hemoglobiny (HGB) wraz z dostawą materiałów zużywalnych; ZZP-169/20

Nuorodos numeris: ZZP-169/20
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33696200 Kraujui tirti skirti reagentai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz z przeglądami oraz dzierżawa hemoglobinometrów do oznaczania hemoglobiny (HGB) wraz z dostawą materiałów zużywalnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanych RCKiK:

1.2.1. mikrokuwet do oznaczania HGB na hemoglobinometrach HemoCue – 1 082 525 szt.;

1.2.2. krwi kontrolnej do oznaczania HGB na trzech poziomach: Normal, Low i High przy użyciu hemoglobinometru HemoCue w liczbie 462 ampułek z każdego poziomu (razem 1 386 szt.);

1.2.3. czyścików do hemoglobinometrów HemoCue – 8 760 szt.;

1.2.4. usługa serwisowa hemoglobinometrów HemoCue posiadanych przez Zamawiających;

1.2.5. mikrokuwet do oznaczania HGB na aparatach Hemo Control Manager – 914 816 szt.;

1.2.6. krwi kontrolnej do oznaczania HGB na trzech poziomach: Normal, Low i High przy użyciu hemoglobinometru Hemo Control Manager w liczbie 184 ampułek z każdego poziomu (razem 552 szt.);

1.2.7. czyścików do hemoglobinometrów Hemo Control Manager – 2 087 szt.;

1.2.8. usługa serwisowa hemoglobinometrów Hemo Control Manager posiadanych przez Zamawiających;

1.2.9. usługa dzierżawy 77 hemoglobinometrów z możliwością transmisji danych do posiadanych systemów komputerowych wraz z materiałami zużywalnymi na okres wskazany w załączniku do SIWZ (tabela dotycząca dzierżawy);

1.2.9.1. mikrokuwet do oznaczania HGB na dzierżawionych hemoglobinometrach – 345 400 szt.,

1.2.9.2. czyścików do dzierżawionych urządzeń – 1 802 szt.;

1.2.9.3. krwi kontrolnej do oznaczania HGB na trzech poziomach: Normal, Low i High przy użyciu hemoglobinometru w liczbie 127 ampułek z każdego poziomu (razem 381 szt.).

Nazwa HemoCue i HemoControl Manager to nazwy własne. Dopuszczony jest także przedmiot zamówienia równoważny w zakresie kompatybilności z posiadanymi hemoglobinometrami przez RCKiK oraz z hemoglobinometrami będącymi przedmiotem dzierżawy.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanego ww. przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy. Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone SIWZ.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 27/10/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 27/10/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Składanie ofert będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl

Otwarcie ofert odbędzie się w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I piętro).

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w rozdz. IV SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ. Kwoty wymaganego wadium w odniesieniu do każdej części zamówienia zostały zawarte w rozdz. IV pkt 1.1 SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6) „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/09/2020