Usługi - 449579-2019

25/09/2019    S185

Luksemburg-Luksemburg: Wielokrotne umowy ramowe z odnowieniem konkurencji o przeprowadzenie badań dotyczących zachowań – trzecia fala

2019/S 185-449579

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)
Adres pocztowy: Ariane Building, Route d'Esch 400
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU00 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Gilda Capuano
E-mail: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-33059
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5408
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wdrażanie unijnego programu w dziedzinie zdrowia oraz programu na rzecz konsumentów, inicjatywa „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” oraz promowanie produktów rolnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotne umowy ramowe z odnowieniem konkurencji o przeprowadzenie badań dotyczących zachowań – trzecia fala

Numer referencyjny: CHAFEA/2019/CP/01
II.1.2)Główny kod CPV
79300000 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem umowy ramowej jest przeprowadzenie badań dotyczących zachowań konsumentów i obywateli. W ramach badań zostanie przeanalizowany wpływ różnych czynników wpływające na zachowanie konsumentów i podejmowanie przez nich decyzji. Informacje uzyskane dzięki tym badaniom przyczynią się do lepszego zrozumienia procesów podejmowania decyzji przez konsumentów w UE, a tym samym stworzą podstawę dowodową dla kształtowania przyszłej polityki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert ogłasza się w drodze otwartej procedury dotyczącej umów ramowych na usługi z ponownym otwarciem konkursu. Przewiduje się przyznanie umów ramowych przynajmniej 3 i nie niej niż 6 wykonawcom. Oczekuje się, że wykonawcy dostarczą instytucji zamawiającej badań, których wynikiem będą dane na temat zachowań, informacje i analizy dotyczące podejmowania decyzji przez konsumentów i obywateli, zarówno w warunkach międzysektorowych, jak i odnoszących się dla danego rynku, w świetle wzorców zachowań, wspólnych praktyk handlowych oraz ram regulacyjnych lub politycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa podlega maksymalnie 2-krotnemu automatycznemu wznowieniu, każdorazowo na okres 12 miesięcy, chyba że jedna ze stron otrzyma formalne zawiadomienie stanowiące inaczej na co najmniej 3 miesiące przed upływem danego okresu. Wznowienie nie powoduje zmiany ani odroczenia wykonywania istniejących zobowiązań umownych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program na rzecz Konsumentów 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 6
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/12/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

siedziba CHAFEA, 12, rue Guillaume Kroll 1822 Luxembourg, Drosbach Building, meeting room A03/043, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu. W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2019