29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 450143-2023

25/07/2023    S141

Polska-Łask: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2023/S 141-450143

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Krajowy numer identyfikacyjny: 8311506734
Adres pocztowy: ul. Tylna 9
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Bednarek
E-mail: agnieszka.bednarek@mpwik-lask.pl
Tel.: +48 436755143
Faks: +48 436753695
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mpwik-lask.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku
Krajowy numer identyfikacyjny: 8310003729
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 4a
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Bednarek
E-mail: agnieszka.bednarek@mpwik-lask.pl
Tel.: +48 436755143
Faks: +48 436753695
Adresy internetowe:
Główny adres: https:///www.bip.pec-lask.ires.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.mpwik-lask.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

Numer referencyjny: MPWiK/OT/1/7/2023
II.1.2)Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Łasku (Zamawiający) działa w imieniu własnym oraz jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ).Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Łasku (Zamawiający) działa w imieniu własnym oraz jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku.

MPWiK Sp. z o.o. w Łasku oraz PEC Sp. z o.o. w Łasku zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ”.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r. wynosi 2 013 558 kWh - zał. nr 7 do SWZ.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.

Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana, wskazana w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ, w szczególności spowodowaną zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dostawca energii zobowiązany jest posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia i na czas nie krótszy niż do 31.12.2024 r.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.

Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, zaś usługi dystrybucji energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 7 do SWZ.

Zamawiający według swojej najlepszej wiedzy zawarł w Załączniku nr 7 do SWZ wszystkie niezbędne dane umożliwiające skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Na podstawie tych danych Wykonawca dokona zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wykonawca nie będzie wymagał od Zamawiającego uzupełnienia lub przekazania jakichkolwiek innych informacji dodatkowych. Wyjątkiem będą informacje wyraźnie wskazane jako niezbędne przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub dotychczasowego Sprzedawcę.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału mogą dotyczyć:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – w niniejszym postępowaniu zamawiający określa ten warunek w następujący sposób:

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zawiera projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści umowy podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2023
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w szczególności w zakresie ogłoszenia o zamówienia, dokumentów zamówienia, w tym i informacji dla Wykonawców, SKŁADANIA OFERT. Zamawiający zastrzega, że Oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą platformye-Zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niejawne.Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedziba

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, jeżeli zamawiający je przewiduje

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy).

W przypadku, o którym mowa powyżej, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2023