29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dostawy - 450462-2015

Wyświetl widok skrócony

22/12/2015    S247

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2015/S 247-450462

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do publikacji: okresowego ogłoszenia informacyjnego (dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564423
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Najem kombajnów ścianowych i chodnikowych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Najem kombajnów ścianowych i chodnikowych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000 Urządzenia górnicze

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Dostawa maszyn i urządzeń górniczych w tym m. in.: kompleksu podścianowego, rurociągu głównego odwadniania DN 350, przenośników taśmowych, zgrzebłowych, rurociągu przeciwpożarowego dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa maszyn i urządzeń górniczych w tym m. in.: kompleksu podścianowego, rurociągu głównego odwadniania DN 350, przenośników taśmowych, zgrzebłowych, rurociągu przeciwpożarowego dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000 Urządzenia górnicze

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Modernizacja urządzeń górniczych w tym: kombajnu, wybranych elementów układu zasilania i sterowania maszyny wciągowej, zmechanizowanego kompleksu podścianowego, przenośnika ścianowego, stacji odwadniania odpadów flotacyjnych, systemu wzbogacania miałów, węzła odwadniania koncentratu flotacyjnego i odpadów poflotacyjnych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Modernizacja urządzeń górniczych w tym: kombajnu, wybranych elementów układu zasilania i sterowania maszyny wciągowej, zmechanizowanego kompleksu podścianowego, przenośnika ścianowego, stacji odwadniania odpadów flotacyjnych, systemu wzbogacania miałów, węzła odwadniania koncentratu flotacyjnego i odpadów poflotacyjnych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000 Urządzenia górnicze

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Dostawa bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach ( placówkach) handlowych i gastronomicznych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach ( placówkach) handlowych i gastronomicznych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30199770 Talony na posiłki

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Rozbudowa, modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Rozbudowa, modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000 Urządzenia górnicze, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45252150 Roboty budowlane w zakresie zakładów przerobu węgla, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Zakup, dostawa i wymiana silnika typu PW-115 w maszynie wyciągowej górniczego wyciągu szybowego dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zakup, dostawa i wymiana silnika typu PW-115 w maszynie wyciągowej górniczego wyciągu szybowego dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31110000 Silniki elektryczne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.12.2015