Storitve - 450614-2015

Prikaži skrčeni pogled

23/12/2015    S248

Luksemburg-Luxembourg: EIB - MHA-1292 Izvedba revizije GEM

2015/S 248-450614

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2950
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Marie Hélene Armand
V roke: MHA-1292
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.bei.org

Internetni naslov profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/mha-1292.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1211

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
MHA-1292 Izvedba revizije GEM.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 9: Računovodske, revizijske in knjigovodske storitve

Šifra NUTS LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Zbirka podatkov o tveganjih konzorcija „Global Emerging Markets“ (GEM), ki je bila prvotno vzpostavljena kot skupni projekt Evropske investicijske banke (EIB) in Mednarodne finančne korporacije (IFC), je celovita zbirka podatkov o kreditnih tveganjih v zvezi z delovanjem nastajajočih trgov trenutno 11 sodelujočih institucij. Drugi člani konzorcija GEM so Evropska banka za obnovo in razvoj (EBOR), Afriška razvojna banka (AfDB), Medameriška razvojna banka (IADB), Azijska razvojna banka (ADB), Nizozemska razvojna banka (FMO), Črnomorska banka za trgovino in razvoj (BSTDB), Korporacija za čezmorske zasebne investicije (OPIC), Islamska razvojna banka (IsDB) in „Agence Française de Développement“ (AFD). Prvotni namen zbirke podatkov je zagotoviti združene podatke o stopnjah neplačil kreditov v projektih, ki so jih financirale sodelujoče organizacije, in stopnjah vračila v primeru propadlih projektov. Zbirka podatkov o tveganjih GEM ima trenutno več kot 7 000 strani, približno 1 500 dogodkov neplačila in skoraj 1 500 razrešenih pogodb.
Člani sodelujočih institucij konzorcija GEM se srečajo dvakrat letno, da bi razpravljali o morebitnih izboljšavah na številnih področjih.
Konzorcij „Global Emerging Market Credit Data“ (GEM) je bil potrjen glede svoje metodologije in kakovosti podatkov na začetku leta 2009, ko sta bili instituciji, ki sta prispevali podatke, le EIB in IFC.
Drugo neodvisno potrjevanje dejavnosti konzorcija je potekalo leta 2013 s poudarkom na predlogih, spremembah in nasvetih v zvezi z opredelitvami in njihovo uporabo.
Konzorcij GEM trenutno potrebuje zunanjo potrditev kakovosti podatkov in metodologije, kakor tudi na področju izvedbe umerjanja.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79212000 Revizorske storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 350 000 in 400 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Skupina gospodarskih subjektov (ali konzorcij) lahko odda skupno ponudbo ali se prijavi kot kandidat. Banka od skupine gospodarskih subjektov (ali konzorcija) za oddajo skupne ponudbe ali prijave za sodelovanje ne zahteva prevzema posebne pravne oblike; vendar bo morda morala izbrana skupina gospodarskih subjektov (ali konzorcij) to storiti po dodelitvi naročila, in sicer v primeru, da je ta sprememba potrebna za zadovoljivo izvedbo naročila.
Skupina (ali konzorcij) imenuje 1 izmed članov za vodjo („vodja“), ki bo v celoti pooblaščen za zadolžitev skupine (ali konzorcija) in vsakega izmed njenih (njegovih) članov. Vodja bo odgovoren za prejem in obdelavo plačil za člane skupine (ali konzorcija), za upravljanje storitvene administracije in za koordinacijo.
Če ponudbo odda skupina gospodarskih subjektov (ali konzorcij), mora le-ta vključevati:
(a) sestavo skupine (ali konzorcija);
(b) porazdelitev obsega nalog med člane; in
(c) pooblastilo, ki ga podpišejo člani skupine (ali konzorcija), o imenovanju vodje.
Sestava skupine gospodarskih subjektov (ali konzorcija) se ne sme spremeniti brez predhodnega pisnega soglasja Banke.
Banka bo v primeru oddaje naročila pogodbo podpisala z vodjo, ki ga člani skupine (ali konzorcija) ustrezno pooblastijo. Vsi člani skupine (ali konzorcija) so solidarno odgovorni Banki za izvedbo naročila kot celote.
Kar zadeva oceno ponudb, ki jih oddajo konzorciji, bodo merila za izključitev ocenjena za vsakega člana konzorcija, merila za izbor in oddajo pa bodo ocenjena za konzorcij kot celoto.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudniki bodo izključeni iz sodelovanja v tem javnem razpisu, če zanje, skladno s členom 45 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.3.2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, veljajo naslednja merila za izključitev (glej obrazec v zvezi z merili za izključitev).
Dokumenti, ki jih morajo zagotoviti ponudniki, v zvezi z merili za izključitev:
Ponudnik (samostojni ponudnik ali vodilni izvajalec) in morebitni podizvajalci, katerih predvideni delež v naročilu je enak ali večji od 20 %, morajo predložiti izjavo iz Priloge 1 „Splošnih upravnih določb in določb za oddajo“ (izjavo glede meril za izključitev in neobstoja navzkrižja interesov).
Vsi ponudniki morajo predložiti izjavo iz Priloge 5a „Splošnih upravnih določb in določb za oddajo“ (izjavo glede meril za izključitev in neobstoja navzkrižja interesov), ki jo pooblaščeni zastopnik (samostojni ponudnik ali vodilni izvajalec) ustrezno podpiše in datira in v kateri je navedeno, da niso v nobeni izmed situacij, naštetih v Prilogi 5a „Splošnih upravnih določb in določb za oddajo“.
Izjavo morajo predložiti tudi podizvajalci, katerih predvideni delež v naročilu je enak ali večji od 20 %.
Izbrani ponudnik mora zagotoviti dokumente, navedene kot podporno dokazilo v Prilogi 5a „Splošnih upravnih določb in določb za oddajo“, pred podpisom pogodbe in do roka, ki ga določi Banka.
Ta zahteva velja za vse člane skupine gospodarskih subjektov (ali konzorcija) in za podizvajalce, katerih predvideni delež v naročilu je enak ali večji od 20 %.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da bi bili ponudniki izbrani za fazo oddaje, morajo izpolnjevati naslednja merila ter imeti tehnično in strokovno sposobnost, dokazano s profili podjetja in svetovalcev, kakor tudi opisi zaključenih projektov:
i. vsaj 5 let izkušenj s konzorciji delovnih podatkov, z revizijo podatkov finančnih institucij v zbirkah podatkov o upravljanju tveganj in v procesih obvladovanja tveganj (ocena bo temeljila na dokumentih, ki jih zagotovi ponudnik v skladu z oddelkoma 7.5.1) in 7.5.2));
ii. vsaj 2 projekta, primerljiva ali podobna projektu, ki je predmet tega naročila (ocena bo temeljila na opisu, ki ga zagotovi ponudnik v skladu z oddelkom 7.5.3)).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
MHA-1292.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
angleščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
v dneh: 180 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eucfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11.12.2015