Roboty budowlane - 450770-2021

07/09/2021    S173

Polska-Liszki: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

2021/S 173-450770

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 119-311740)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Liszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 9442243129
Adres pocztowy: Liszki 230
Miejscowość: Liszki
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Fajto, Renata Bylica
E-mail: ug@liszki.pl
Tel.: +48 122576534
Adresy internetowe:
Główny adres: www.liszki.pl
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa budynku Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku w miejscowości Kaszów, Gmina Liszki.

Numer referencyjny: IN.271.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45214200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o funkcji Szkoły Podstawowej, czterooddziałowego przedszkola i hali widowiskowo – sportowej wraz z składanymi trybunami oraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: wod. - kan., c.o. c.t, ENN, teletechnicznej niskoprądowej, gazu, wentylacją mechaniczną (5 central dachowych wraz z automatyką, podestami komunikacyjnymi i wymiennikami ciepła, zład zewnętrzny wypełniony glikolem, 1 centralą wew., klimatyzacja wewnętrzna 2 jednostki i jedna jednostka zewnętrzna wypełniona freonem), wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową za licznikową z rur PE SDR 11 RC fi 40 o długości 126m i wyposażeniem szaf gazowych, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej, kompletną kotłownią z opomiarowaniem zużytego ciepła dla poszczególnych obiektów (szkoła, przedszkole, hala), kanalizacją sanitarną z separatorem tłuszczów, kanalizacją deszczową z separatorem substancji ropopochodnych i ogranicznikiem przepływu oraz budowa boisk sportowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-311740

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający do Sekcji VI.3) "Informacje dodatkowe" dodaje następujący zapis:

Zamawiający informuje o zmianie w „Projekcie umowy”- załącznik nr 9 do SWZ.

W projekcie umowy w § 4 ust.2 jest:

„2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien uwzględniać harmonogram płatności

przez Zamawiającego za roboty wykonane:

a) w 2021 r. w kwocie: 2.770.000,00 zł brutto,

b) w 2022 r. w kwocie: 8.000.000,00 zł brutto,

c) w 2023 r. w kwocie: 8.250.000,00 zł brutto,

d) pozostała kwota w 2024 r.”

po zmianie § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien uwzględniać harmonogram płatności

przez Zamawiającego za roboty wykonane:

a) w 2022 r. do kwoty: 9.000.000,00 zł brutto,

b) w 2023 r. do kwoty: 12.000.000,00 zł brutto,

c) w 2024 r. pozostała kwota;

W projekcie umowy §7 ust.3 jest:

„3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

a) w 2021 r. w kwocie: 2.770.000,00 zł brutto.

b) w 2022 r. w kwocie: 8.000.000,00 zł brutto,

c) w 2023 r. w kwocie: 8.250.000,00 zł brutto,

d) pozostała kwota w 2024 r.”

po zmianie § 7 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

a) w 2022 r. do kwoty: 9.000.000,00 zł brutto.

b) w 2023 r. do kwoty: 12.000.000,00 zł brutto,

c) w 2024 r. pozostała kwota;