Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 451058-2020

25/09/2020    S187

Polska-Brenna: Usługi związane z odpadami

2020/S 187-451058

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brenna
Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 77
Miejscowość: Brenna
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-438
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Stec-Czyż
E-mail: b.stec-czyz@brenna.org.pl
Tel.: +48 338536222
Faks: +48 338536370
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.brenna.org.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.brenna.org.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.brenna.org.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brenna

Numer referencyjny: Zp.271.1.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Brenna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brenna

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brenna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 223 Mg,

b) segregowane odpady komunalne – 486 Mg, (w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale),

c) popiół – 299 Mg,

d) bioodpady stanowiące odpad komunalny – 183 Mg,

e) odpady wielkogabarytowe wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i oponami – 219 Mg,

f) przeterminowane lekarstwa – 0,4 Mg.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Prawo opcji

3.1 Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu oferty Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 834 Mg,

b) segregowane odpady komunalne – 728 (w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale),

c) popiół – 448 Mg,

d) bioodpady stanowiące odpad komunalny – 275 Mg,

e) odpady wielkogabarytowe wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i oponami – 328 Mg,

f) przeterminowane lekarstwa – 0,5 Mg.

3.2 Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać,

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy,

c) zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 223 Mg,

b) segregowane odpady komunalne – 486 Mg (w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale),

c) popiół – 299 Mg,

d) bioodpady stanowiące odpad komunalny – 183 Mg,

e) odpady wielkogabarytowe wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i oponami – 219 Mg,

f) przeterminowane lekarstwa – 0,4 Mg

2. Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu oferty Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 834 Mg

b) segregowane odpady komunalne – 728 (w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale),

c) popiół – 448 Mg,

d) bioodpady stanowiące odpad komunalny – 275 Mg,

e) odpady wielkogabarytowe wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i oponami – 328 Mg,

f) przeterminowane lekarstwa – 0,5 Mg.

3. Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać,

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy,

c) zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

— wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).

Uwaga 1: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełnić każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał lub zagospodarowywał odpady.

Dokumenty:

Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacji indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek posiadania przez Wykonawcę doświadczenia – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usługi, które polegały na:

— odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości

Albo

— odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości i ich zagospodarowaniu.

A każda z nich była o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto i była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunek posiadania odpowiedniego potencjału technicznego - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia, dysponuje:

— pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki) – 2 szt.,

— pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów – 2 szt.,

— pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – 1 szt.

Wymienione wyżej pojazdy muszą być czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe, nr telefonu), zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne.

— urządzeniem do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania np. boks lub kontener – 1 szt.,

— bazą magazynowo-transportową, odpowiadającą wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

Dokumenty:

Wykaz wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usług polegającej na:

— odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości

Albo

— odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości i ich zagospodarowaniu.

A każda z nich była o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto i była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi została wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz urządzeń technicznych – dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w paragrafie 15 – wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w rozdziale XXVII pkt 5 do 7 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 24 (II p.)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień 2021

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, iż przewidział zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) — wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XIX SIWZ.

4. Od Wykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie Wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego) – sposób złożenia JEDZ został określony w rozdz. XIII pkt 4.1 SIWZ oraz w rozdz. XVI SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

6. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wyk. z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wyk. przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamaw. na str. inter. informacji z otwarcia ofert, tj. inf. o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kap., dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział XIII, pkt 2.1. SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

9. Kryteria oceny ofert: cena — 60 %, emisja spalin — 30 %, dysponowanie pojazdem do obsługi terenów trudnodostępnych — 10 %

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020