Dostawy - 453364-2022

19/08/2022    S159

Polska-Rzeszów: Sprzęt związany z komputerami

2022/S 159-453364

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 136-388346)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581324
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Szlachta
E-mail: r.szlachta@podkarpackie.pl
Tel.: +48 177476844
Faks: +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: OR-IV.272.1.17.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego osprzętu komputerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Z1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 136-388346

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1 i 3 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Powinno być:

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1, 3 i 5 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: