W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 453547-2018

17/10/2018    S200

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2018/S 200-453547

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Pańska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-124
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Czarnecki
E-mail: newbuilding@artmuseum.pl
Tel.: +48 731960933
Faks: +48 225964022
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.artmuseum.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://newbuilding.artmuseum.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Kultury Muzeum
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Numer referencyjny: 04/MSN/PN2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja Robót budowlanych (wraz z dostawą części wyposażenia) polegających na budowie nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej usytuowanego na pl. Defilad w Warszawie wzdłuż wschodniej strony ul. Marszałkowskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://newbuilding.artmuseum.pl/.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45212313 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45223200 Roboty konstrukcyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
39150000 Różne meble i wyposażenie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje realizacje robót budowlanych (wraz z dostawą części wyposażenia) polegających na budowie nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, usytuowanego na Pl. Defilad w Warszawie wzdłuż wschodniej strony ul. Marszałkowskiej, prace obejmują w szczególności:

1. Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraz z przebudową stacji RPZ „Pałac”, zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej oraz przyłączem elektroenergetycznym,

2. Likwidacje słupów oświetlenia ulicznego na pl. Defilad w Warszawie,

3. Przebudowę przewodu wodociągowego DN250mm w związku z budową Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa Śródmieście,

4. Przebudowę zjazdu z ul. Marszałkowskiej na ul. Złotą oraz odwodnienie wjazdu z ul. Złotej pod ul. Marszałkowską – przesunięcie wpustów drogowych,

5. Przebudowę kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowanym budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na pl. Defilad,

6. Przyłącze sieci cieplnej oraz likwidacja kolizji istniejącej instalacji zewnętrznej wodociągowej z projektowaną komorą połączeniową sieci cieplnej,

7. Przyłącze wodociągowe,

8. Przyłącze telekomunikacyjne,

9. Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze kanalizacji ogólnospławnej,

10. Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu chodnika oraz likwidacji skrzyżowania zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Marszałkowskiej,

11. Przyłącze telekomunikacyjne Teatru TR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, uzyskaniem odbioru całościowego oraz pozostałych obowiązków określonych w umowie wynosi 42 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

1.1. oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

1.2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca

Zobligowany jest wykazać się:

2.1. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

2.2. posiadaniem w każdym z ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) obrót na poziomie nie niższym niż 400 000 000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z Wykonawców (członków Konsorcjum) musi wykazać łącznie spełnienie warunków udziału opisanych powyżej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru

Prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru

Prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie.

5. Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobligowany jest wykazać się:

6.1. wykonaniem w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizowaniem co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, co najmniej 1 (jednego) nowego budynku użyteczności publicznej należącego do klasy PKOB 1261 z wyłączeniem: kina, dom kultury, wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych, kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek, estrad, budynków schronisk dla zwierząt, budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych lub klasy PKOB 1262, o wymaganych parametrach:

— powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 15 000,00 m2,

— wartości robót nie mniejszej niż 90 000 000,00 PLN netto,

— obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie.

6.3. wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowanie robót budowlanych w zakresie budowy co najmniej 3 nowych budynków użyteczności publicznej o wymaganych (dla każdego z budynków) parametrach:

— wartości robót nie mniejszej niż 80 000 000,00 PLN netto,

— obiekt oddano do użytkowania – wydano pozwolenie na użytkowanie.

Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.4. dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

a) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Dyrektora Budowy, posiadającego:

Wykształcenie: Wyższe techniczne,

Kwalifikacje: biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – minimum na poziomie C1 zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy, Dyrektora Budowy, Menadżera Kontraktu lub na stanowisku równoważnym, tj. odpowiedzialnym za kompleksowy nadzór nad organizacją i realizacją całości inwestycji w zakresie technicznym jak i formalno-prawnym, w trakcie którego zarządzał minimum 1 inwestycją (przez okres minimum 50 % okresu realizacji robót wskazanej inwestycji) w zakresie budowy nowego obiektu o nw. parametrach (dla każdej ze wskazanych inwestycji):

Budynek użyteczności publicznej należący do klasy PKOB 1261 z wyłączeniem: kina, dom kultury, wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych, kasyna, cyrki, sale taneczne i dyskoteki, estrady, budynki schronisk dla zwierząt, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych lub klasy PKOB 1262, o wymaganych parametrach:

Wartość robót nie mniejsza niż 70 000 000,00 PLN netto,

Obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie.

Zamawiający dopuszcza, aby osoba Dyrektora Budowy nie była obywatelem polskim oraz dopuszcza, aby nie posługiwała się językiem polskim. W takim przypadku Wykonawca uwzględni koszty zatrudnienia tłumacza w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji.

b) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającego:

Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (...)

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://newbuilding.artmuseum.pl/.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy (IPU).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, w dniu składania ofert o godzinie 12:00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w Postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci Elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ Składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów Udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem Elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w Jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie Rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte Przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i Szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 90 Dni.

12. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania Ofert, w wysokości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych i 00/100).

13. Kryteria oceny ofert opisane są w rozdziale XVI SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://newbuilding.artmuseum.pl/. 50 % cena, 50 % kryteria pozacenowe.

14. Zamawiający informuje zgodnie z art. 31c ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosował dialog techniczny.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności Faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, Spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w Terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia Publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu.

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest

równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018