Prekės - 453871-2020

28/09/2020    S188

Polska-Białystok: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2020/S 188-453871

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 150-367332)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288610
Adres pocztowy: M. Skłodowskiej-Curie 24a
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-276
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@uskwb.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uskwb.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej

Numer referencyjny: 73/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej na okres 12 miesięcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 150-367332

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2020

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2020

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 02/10/2020
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: