Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 454082-2021

08/09/2021    S174

Niemcy-Birkenwerder: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2021/S 174-454082

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zweckverband "Fließtal"
Adres pocztowy: Hauptstraße 90-94
Miejscowość: Birkenwerder
Kod NUTS: DE40A Oberhavel
Kod pocztowy: 16547
Państwo: Niemcy
E-mail: ausschreibung@zv-fliesstal.de
Tel.: +49 330329771-0
Faks: +49 330329771-17
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zv-fliesstal.de
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YSFRAQE/documents
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YSFRAQE
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Abwasserentsorgung

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wartung und Betreibung der Pumpwerke des ZV "Fließtal"

Numer referencyjny: 02/54737/2021
II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Inhalt und Ziel dieser Ausschreibung ist es, einen Rahmenvertrag für alle die zur Wartung, Betreibung und Instandhaltung der druckgebundenen Anlagen des Zweckverbandes "Fließtal" zu schließen. Zu den adressierten Anlagen gehören insbesondere

Pumpwerke und Be- und Entlüftungsventile. Weiterhin ist ein 24-Stunden-Havariedienst für Notfälle einzurichten.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 340 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE40A Oberhavel
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Verbandsgebiet des Zweckverbandes "Fließtal" Gemeinde Birkenwerder und Gemeinde Mühlenbecker Land mit den Ortsteilen Mühlenbeck, Schildow und Schönfließ (ausgenommen Zühlsdorf)

II.2.4)Opis zamówienia:

Inhalt und Ziel dieser Ausschreibung ist es, einen Rahmenvertrag für alle die zur Wartung, Betreibung und Instandhaltung der druckgebundenen Anlagen des Zweckverbandes "Fließtal" zu schließen. Zu den adressierten Anlagen gehören insbesondere

Pumpwerke und Be- und Entlüftungsventile. Weiterhin ist ein 24-Stunden-Havariedienst für Notfälle einzurichten.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 340 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Abgabe des Angebotes zusätzlich als gaeb Datei erwünscht

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

In den Ausschreibungsunterlagen befindet sich in den Anlagen (Anlage 4) ein Formular, welches die Qualifikationen bzgl. der Ausübung der Leistung fordert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Zweckverband "Fließtal"

Hauptstraße 90-94

16547 Birkenwerder

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter dürfen am Öffnungstermin nicht teilnehmen.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Im Jahr 2025 wird es zu weiteren Bekanntmachungen kommen.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Bekanntmachungs-ID: CXP9YSFRAQE

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Landes Brandenburg
Adres pocztowy: Heinrich-Mann-Allee 107
Miejscowość: Potsdam
Kod pocztowy: 14473
Państwo: Niemcy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2021