Usługi - 455399-2021

10/09/2021    S176

Belgia-Bruksela: Zwiększenie pułapu wielokrotnej umowy ramowej SRSS/2018/01/FWC/002 „Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE”

2021/S 176-455399

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Reform Strukturalnych (REFORM)
Adres pocztowy: Rue de la Loi 170
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE Belgique / België
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: reform-fwc002@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zwiększenie pułapu wielokrotnej umowy ramowej SRSS/2018/01/FWC/002 „Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE”

Numer referencyjny: REFORM/EN2021/001
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług doradczych (w celu wsparcia opracowywania i/lub wdrażania reform) w jednym państwie członkowskim lub w większej liczbie państw członkowskich w jednej dziedzinie lub w kilku spośród następujących kategorii:

— zarządzanie i administracja publiczna,

— administrowanie przychodami i zarządzanie finansami publicznymi,

— rozwój i otoczenie przedsiębiorczości,

— rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia i usługi społeczne,

— sektor finansów i dostęp do finansowania.

Wsparcie może wymagać ukierunkowanej wiedzy specjalistycznej w takich dziedzinach jak zdrowie, podatki, energia, środowisko i będzie finansowane głównie z Programu wspierania reform strukturalnych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825, ostatnio zmienione) oraz Instrumentu Wsparcia Technicznego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/240 z dnia 10 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument Wsparcia Technicznego).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75000000 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE Belgique / België
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zwiększenie budżetu umowy ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zgodnie z procedurą początkową: jakość proponowanej metodologii / Waga: 36
Kryterium jakości - Nazwa: Zgodnie z procedurą początkową: organizacja pracy i zasobów / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Zgodnie z procedurą początkową: środki i wskaźniki kontroli jakości / Waga: 6
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program wsparcia reform strukturalnych [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825, zmienione rozporządzeniem (UE) 2018/1671 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r.]. Instrument wsparcia technicznego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/240 z dnia 10 lutego 2021 r.).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.1).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zwiększenie pułapu o 25% zgodnie ze specyfikacją zamówienia w zaproszeniu do składania ofert, z zastosowaniem pkt 11.1 lit. e) i 11.4 załącznika I do rozporządzenia finansowego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 167-407676
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Amendment — SRSS/2018/01/FWC/002-01
Nazwa:

Zwiększenie pułapu wielokrotnej umowy ramowej SRSS/2018/01/FWC/002 „Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AARC (Management Consultants) Ltd
Krajowy numer identyfikacyjny: 467561
Miejscowość: DUBLIN
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Państwo: Irlandia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Everis Belgique SPRL
Krajowy numer identyfikacyjny: 0712941486
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE Belgique / België
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Frankfurt School of Finance and Management GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny: HRB82018
Miejscowość: Frankfurt-am-Main
Kod NUTS: DE Deutschland
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HCL Consultants Ltd
Krajowy numer identyfikacyjny: 133473
Miejscowość: Nicosia
Kod NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Państwo: Cypr
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trinomics BV
Krajowy numer identyfikacyjny: 56028016
Miejscowość: Rotterdam
Kod NUTS: NL Nederland
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: e-Governance Academy Foundation
Krajowy numer identyfikacyjny: 90007000
Miejscowość: Tallinn
Kod NUTS: EE Eesti
Państwo: Estonia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PBLQ BV
Krajowy numer identyfikacyjny: 27344793
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL Nederland
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aquilo P/S
Krajowy numer identyfikacyjny: 36056355
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK Danmark
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-02
Nazwa:

Zwiększenie pułapu wielokrotnej umowy ramowej SRSS/2018/01/FWC/002 „Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ICF SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 0820347311
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE Belgique / België
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BearingPoint France SAS
Krajowy numer identyfikacyjny: B433 021 241
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR France
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mazars SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 784824153
Miejscowość: Courbevoie
Kod NUTS: FR France
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-03
Nazwa:

Zwiększenie pułapu wielokrotnej umowy ramowej SRSS/2018/01/FWC/002 „Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Deloitte Consulting and Advisory CVBA
Krajowy numer identyfikacyjny: 474 429 572
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE Belgique / België
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: European Institute of Public Administration
Krajowy numer identyfikacyjny: 41076659
Miejscowość: Maastricht
Kod NUTS: NL Nederland
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-04
Nazwa:

Zwiększenie pułapu wielokrotnej umowy ramowej SRSS/2018/01/FWC/002 „Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ernst and Young Consulting BV
Krajowy numer identyfikacyjny: 0471.938.850
Miejscowość: Diegem
Kod NUTS: BE Belgique / België
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centre for European Policy Studies AISBL
Krajowy numer identyfikacyjny: 0424 123 986
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE Belgique / België
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PPMI Group, UAB
Krajowy numer identyfikacyjny: 300654654
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT Lietuva
Państwo: Litwa
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-05
Nazwa:

Zwiększenie pułapu wielokrotnej umowy ramowej SRSS/2018/01/FWC/002 „Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IBF International Consulting SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 0417827795
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE Belgique / België
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: European Public Law Organisation — EPLO
Miejscowość: Athens
Kod NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Państwo: Grecja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Teched Consulting Services Ltd for Business Consulting and Information Society Development
Krajowy numer identyfikacyjny: 080101171
Miejscowość: Zagreb
Kod NUTS: HR Hrvatska
Państwo: Chorwacja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sociedade Portuguesa de Inovacao, Concultadoria Empresarial E Fomento da Inovacao SA (SPI)
Krajowy numer identyfikacyjny: 503821012
Miejscowość: Porto
Kod NUTS: PT Portugal
Państwo: Portugalia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OSB Consulting GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny: FN 100755 w
Miejscowość: Vienna
Kod NUTS: AT Österreich
Państwo: Austria
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BK Plus Europe Ltd
Krajowy numer identyfikacyjny: HE362410
Miejscowość: Nicosia
Kod NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Państwo: Cypr
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grant Thornton Corporate Finance Ltd
Krajowy numer identyfikacyjny: 79546
Miejscowość: Dublin
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Państwo: Irlandia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-07
Nazwa:

Zwiększenie pułapu wielokrotnej umowy ramowej SRSS/2018/01/FWC/002 „Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowywania i wdrażania reform strukturalnych w państwach członkowskich UE”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PwC EU Services EESV
Krajowy numer identyfikacyjny: 0872.793.825
Miejscowość: Sint-Stevens-Woluwe
Kod NUTS: BE Belgique / België
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.1).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, DG REFORM, Unit A.1 „Budget and Finance”
Adres pocztowy: Rue de la Loi 170
Miejscowość: Brussels
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: reform-finance@ec.europa.eu
Tel.: +32 22951704
Adres internetowy: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2021