Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 455591-2021

10/09/2021    S176

Francja-Troyes: Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków

2021/S 176-455591

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: troyes Champagne Métropole
Adres pocztowy: 1 place Robert Galley
Miejscowość: Troyes
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 10000
Państwo: Francja
E-mail: marches.publics@troyes-cm.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.troyes-champagne-metropole.fr
Adres profilu nabywcy: http://www.xmarches.fr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.xmarches.fr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.xmarches.fr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: EPCI
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

accord-cadre à marchés subséquents pour la fourniture et la livraison d'équipements neufs pour les installations d'assainissement

Numer referencyjny: M2021-054
II.1.2)Główny kod CPV
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

compte tenu de la reprise en régie de l'exploitation des stations d'épuration et des postes de refoulement par TCM, il convient de prévoir un accord-cadre afin d'anticiper le besoin de réparation ou fourniture de pompes, agitateurs et aérateurs.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

fourniture et livraison de pompes

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

le présent lot concerne les prestations de fournitures et de livraison de pompes.

le présent accord-cadre est multi-attributaires à marché subséquent et conclu pour un montant maximum annuel de 100 000euro (H.T.).

Ledit lot étant multi-attributaires, il sera retenu 3 prestataires, pour toute la durée de l'accord-cadre.

les trois prestataires seront consultés à chaque fois qu'un besoin, entrant dans le cadre du présent accord-cadre, surviendra pour l'acheteur.

chaque titulaire de l'accord-cadre sera remis en concurrence dans les mêmes formes et délais, tout en garantissant la confidentialité des offres.

Les offres seront transmises selon les modalités décrites dans le CCAP-AE dudit lot.

si l'acheteur reçoit moins de 3 offres régulières dans le cadre de la présente consultation, l'accord-cadre sera attribué au(x) candidat(s) ayant déposé une offre régulière et ce(s) dernier(s) sera ou seront consultés à chaque fois qu'un besoin entrant de le cadre du présent accord-cadre surviendra.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Qualité traduisant la valeur technique / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

l'Accord cadre, sera reconductible une fois par tacite reconduction et pour une période de 2 ans, sans que la durée maximale ne puisse excéder 4 ans.

Les titulaires ne pourront s'opposer à la reconduction.

en cas de non reconduction, le représentant du pouvoir adjudicateur en avisera les titulaires 1 mois avant l'échéance du contrat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

fourniture et livraison d'agitateurs

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

le présent lot concerne la fourniture et la livraison d'agitateurs.

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à marché subséquent conclu pour un montant maximum annuel de 100 000euro (H.T.). Les marchés subséquents seront traités à prix global et forfaitaire.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Qualité traduisant la valeur technique / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

l'Accord cadre, sera reconductible une fois par tacite reconduction et pour une période de 2 ans, sans que la durée maximale ne puisse excéder 4 ans.

Le titulaire ne pourra s'opposer à la reconduction.

en cas de non reconduction, le représentant du pouvoir adjudicateur en avisera le titulaire 1 mois avant l'échéance du contrat

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

fourniture et livraison d'aérateurs

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

le présent lot porte sur la fourniture et la livraison d'aérateurs.

le présent lot est un accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents conclu avec un montant maximum annuel de 50 000euro (H.T.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Qualité traduisant la valeur technique / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

l'Accord cadre, sera reconductible une fois par tacite reconduction et pour une période de 2 ans, sans que la durée maximale ne puisse excéder 4 ans.

Le titulaire ne pourra s'opposer à la reconduction.

en cas de non reconduction, le représentant du pouvoir adjudicateur en avisera le titulaire 1 mois avant l'échéance du contrat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

déclaration du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires spécifique au domaine d'activité objet de la présente consultation sur les 3 derniers exercices connus

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

présentation d'une liste des prestations similaires (non sous-traitées) effectuées au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les prestations les plus importantes. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/10/2021
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/10/2021
Czas lokalny: 17:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

pour chaque lot, les sous-critère du critère qualité traduisant la valeur technique de l'offre sont les suivants:

- la pertinence et l'efficacité de l'organisation mise en place dans le traitement et la prise en charge des commandes susceptibles d'intervenir dans le cadre du présent accord-cadre (au travers des marchés subséquents passés) ; sous critère noté sur 3 points ;

- la pertinence, la qualité des modalités et moyens (humains et matériels) dédiés à la livraison et à l'acheminement des matériaux commandés ; sous critère noté sur 7 points ;

- la pertinence, la qualité et l'adaptabilité du matériel proposé en réponse à la commande fictive du lot concerné ; sous-critère noté sur 10 points ;

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal Administratif de Chalons en Champagne
Adres pocztowy: 25 rue du Lycée
Miejscowość: Chalons-en-Champagne
Kod pocztowy: 51036
Państwo: Francja
E-mail: greffe.tachalonsenchampagne@juradm.fr
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: direction Commande Publique et Achats Transversaux
Adres pocztowy: 1 place Robert Galley
Miejscowość: Troyes
Kod pocztowy: 10000
Państwo: Francja
E-mail: marches.publics@troyes-cm.fr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2021