darbai - 456017-2021

10/09/2021    S176

Lenkija-Opole: Statybos darbai

2021/S 176-456017

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Nacionalinis registracijos Nr.: 530546013
Adresas: ul. Firmowa 1
Miestas: Opole
NUTS kodas: PL524 Opolski
Pašto kodas: 45-594
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgórzec
El. paštas: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Telefonas: +48 774697400
Faksas: +48 774697402
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.umopole.logintrade.net

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód

Nuorodos numeris: NP.260.10.2018.P
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45100000 Statybvietės parengimo darbai
45110000 Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
45213320 Su geležinkelio transportu susijusių pastatų statybos darbai
45230000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo darbai
45223000 Konstrukcijų statybos darbai
45233000 Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai
45231000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai
45220000 Inžinerijos ir statybos darbai
45233125 Kelių sankirtų statybos darbai
45233122 Žiedinių kelių statybos darbai
45221120 Viadukų statybos darbai
45221110 Tiltų statybos darbai
45231110 Vamzdžių tiesimo darbai
45231220 Dujotiekio tiesimo darbai
45231300 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
45310000 Elektros instaliacijos montavimo darbai
45316000 Apšvietimo ir signalizacijos sistemų montavimo darbai
45231400 Elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai
45231600 Ryšių linijų tiesimo darbai
45316210 Eismo stebėsenos įrenginių montavimas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL524 Opolski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miasto Opole

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”, w zakres niniejszego zadania wchodzi rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód” oraz wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych projektu.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów:

1. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”,

2. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

ETAP 1) Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Rozbudowę układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez biuro projektowe Sweco Consulting sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań.

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy: Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w centralnej części miasta Opole. Rejon skrzyżowania ulic Oleskiej, Batalionów Chłopskich i Bohaterów Monte Cassino, Katowickiej, Rataja i Kusocińskiego.

b) rodzaj prac: m.in. roboty drogowe, roboty inżynierskie, mostowe, roboty rozbiórkowe, roboty z zakresu branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej (sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacyjna deszczowa, ciepłociąg), sieci trakcyjnej.

Zakres rzeczowy m.in.:

1. Roboty drogowe, w tym:

a) przebudowa układu komunikacyjnego ulic:

• Bohaterów Monte Cassino – Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 435 klasy G):

- projektowana jezdnia północna drogi wojewódzkiej DW 435 została wyniesiona do góry (poziom +1) do poziomu torowiska kolejowego i prowadzona jest bezkolizyjnie poprzez nowoprojektowane obiekty inżynierskie (W1, W2, W5 i W6),

- projektowana jezdnia południowa drogi wojewódzkiej DW 435 została obniżona (poziom -1) i prowadzona jest bezkolizyjnie przez nowoprojektowane obiekty inżynierskie (T2 i T3) i ograniczona jest murami oporowymi z obu stron.

• Oleskiej (droga powiatowa klasy Z), Katowickiej, Janusza Kusocińskiego, Macieja Rataja (drogi gminne klasy L) na skrzyżowaniach z DW 435, jako jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną (poziom 0).

• gen. Henryka Dąbrowskiego, Nysy Łużyckiej, Wodociągowej (drogi gminne klasy L) i ul. Ogrodowej (droga gminna klasy D).

b) przebudowa skrzyżowań ulic:

• S1 – Bohaterów Monte Cassino – Batalionów Chłopskich – Oleska,

• S2 – Bohaterów Monte Cassino – Katowicka,

• S3 – Oleska – Macieja Rataja, Janusza Kusocińskiego,

• S4 – Macieja Rataja – Katowicka (przedłużenie ul. Katowickiej poprzez przebicie w nasypie kolejowym ( T1) do ul. M. Rataja).

c) inne:

• budowa węzła przesiadkowego i zatok autobusowych,

• budowa 2 parkingów Bike & Ride,

• budowa parkingu 1 parkingu Park & Ride,

• budowa chodników, ścieżek rowerowych.

2. Obiekty inżynierskie:

• wiadukt drogowy W-2 w DW 435 PŁN,

• wiadukt drogowy W-5 w DW 435 PŁN,

• wiadukt drogowy T-2 w DW 435 PŁD,

• wiadukt drogowy T-3 w DW 435 PŁD,

• wiadukt kolejowy T-1 w ciągu linii kolejowej nr 277 w rejonie stacji Opole Wschód,

• remont istniejących wiaduktów kolejowych W3 i W4 w km 6,42 linii kolejowej 22 nad ul. Oleską,

• przejścia podziemne pieszo-rowerowe W1 i W6,

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu dokładny OPZ znajduje się w SIWZ dostępnej na stronie www.bip.um.opole.pl

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 28
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Niniejsze zadanie dofinansowane jest z:PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020Priorytet VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastachDziałanie: 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastachUmowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0043/16-00

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 212-483952

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 1
V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
29/10/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: "BANIMEX" Sp. z o.o.
Adresas: ul. Energetyczna 10
Miestas: Będzin
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-504
Šalis: Lenkija
El. paštas: biuro@banimex.pl
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Azi-Bud Sp. z o.o.
Adresas: ul. Odkrywkowa 91
Miestas: Będzin
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-504
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 110 765 336.90 PLN

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 u.p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej art. 180 -198 u.p.z.p.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/09/2021

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL524 Opolski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miasto Opole

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z OPZ wskazanym w Sekcji II ninijeszego ogłoszenia. OPZ opisany jest dodatkowymi kodami CPV:

45100000-8

45110000-1

45200000-9

45213320-2

45230000-8

45223000-6

45233000-9

45231000-5

45220000-5

45221000-2

45233125-1

45233122-0

45221120-9

45221110-6

45231110-9

45231220-3

45231300-8

45310000-3

45316000-5

45231400-9

45231600-1

45316210-0

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 28
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 110 765 336.90 PLN
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BANIMEX" Sp. z o.o.
Adresas: ul. Energetyczna 10
Miestas: Będzin
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-504
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Azi-Bud Sp. z o.o.
Adresas: ul. Odkrywkowa 91
Miestas: Będzin
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-504
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

ANEKS Nr 27

W umowie nr MZD.022.331.TU.2018 z dnia 29.10.2018 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód" (dalej w treści zwana „Umową"),

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) przy uwzględnieniu §19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 i 9 w związku z §10 ust. 4 tej umowy w stanie faktycznym opisanym w protokołach konieczności nr 76 z dnia 27.08.2021 r., nr 77 z dnia 27.08.2021 r. i nr 80 (pkt lb) z dnia 27.08.2021 r.

a także na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) przy uwzględnieniu §19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 i 9 Umowy w związku z §10 ust. 2 Umowy w stanie faktycznym opisanym w protokołach konieczności nr 60 z dnia 30.08.2021 r., nr 74 z dnia 23.08.2021 r., nr 75 z dnia 27.08.2021 r., nr 78 z dnia 27.08.2021 r., nr 79 z dnia 27.08.2021 r., nr 80 (pkt la) z dnia 27.08.2021 r., nr 81 z dnia 30.08.2021 r. i nr 82 z dnia 30.08.2021 r.

oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm., dalej w treści zwanej „ustawą p.z.p.") w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020), przy uwzględnieniu § 19 ust.2 pkt.2 lit. f) w związku z § 10 ust.2 oraz § 19 ust.2 pkt.l lit. c) w związku z § 10 ust.2 Umowy, na wnioski Wykonawcy zawarte w pismach L.dz. 106/08/21 z dnia 20.08.2021 r. i L.dz. 107/08/21 z dnia 20.08.2021 r., L.dz. 91/01/21 z dnia 14.01.2021 r., L.dz. 112/05/21 z dnia 17.05.2021 r., L.dz. 232/05/21 z dnia 31.05.2021 r., L.dz. 152/06/21 z dnia 16.06.2021 r. oraz na podstawie pisma Zamawiającego TU.4210.1.21.2017.GCh.2021.301 z dnia 30.08.2021 r.,

Strony zgodnie przedłużają termin zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy o 123 (sto dwadzieścia trzy) dni i w tym celu dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 ust. 2. Umowy w brzmieniu:

„2. Termin zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Strony ustalają: 34 (trzydzieści cztery) miesiące i 1 (jeden) dzień licząc od daty podpisania umowy."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Termin zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Strony ustalają: 38 (trzydzieści osiem) miesięcy i 2 (dwa) dni licząc od daty podpisania umowy."

2) § 9 ust. 1 Umowy w brzmieniu:

„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 136.676.599,98 zł (słownie złotych: sto trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 98/100), w tym: wartość netto 111.119.186,98 zł (słownie złotych: sto jedenaście milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć 98/100) podatek VAT (23%) 25.557.413,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzynaście 00/100)."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 137.500.186,72 zł (słownie złotych: sto trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy sto osiemdziesiąt sześć 72/100), w tym: wartość netto 111.788.769,69 zł (słownie złotych: sto jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 69/100) podatek VAT (23%) 25.711.417,03 zł - brak miejsca w ogłoszeniu dokładne zapisy w aneksie nr 27 do umowy

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė pirkti papildomus darbus, paslaugas ar prekes iš pradinio rangovo arba koncesininko (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies b punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies b punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies b punktas)
Ekonominių ar techninių priežasčių ir nepatogumo ar išlaidų dubliavimo, trukdančių pakeisti rangovą, aprašymas:

3) przedmiot Umowy ulega zmianie w zakresie wprowadzenia do Umowy:a) robót zamiennych opisanych w Protokole Konieczności nr PK 60 z dnia 30.08.2021 r., zwiększających wynagrodzenie wykonawcy o kwotę brutto 43 036,65 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące trzydzieści sześć 65/100),b) robót zamiennych opisanych w Protokole Konieczności nr PK z 74 z dnia 23.08.2021 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę brutto 36.084,23 (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery 23/100),c) robót zamiennych opisanych w Protokole Konieczności nr PK nr 75 z dnia 27.08.2021 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę brutto 611.189,58 (słownie złotych: sześćset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 58/100),d) robót dodatkowych opisanych w Protokole Konieczności nr PK 76 z dnia 27.08.2021 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę na kwotę brutto 15.165,57 - brak miejsca w ogłoszeniu dokładne zapisy w aneksie nr 27 do umowy

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 111 119 186.98 PLN
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 111 788 769.69 PLN