Usługi - 456241-2019

27/09/2019    S187

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

2019/S 187-456241

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 157-389399)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000013479
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Chudzik
E-mail: michal.chudzik@gkpge.pl
Tel.: +48 327391116
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział w Rybniku

Numer referencyjny: 1001247900
II.1.2)Główny kod CPV
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemów DCS Ovation na blokach energetycznych 1-8 w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział w Rybniku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 157-389399

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 10:45
VII.2)Inne dodatkowe informacje: