Usługi - 456442-2015

26/12/2015    S250    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Żagań: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2015/S 250-456442

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

<regulation_20071370> (en_US)

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Żagań
ul. Armii Krajowej 9
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jeziorska
68-100 Żagań
Polska
Tel.: +48 684584820
E-mail: urzad@gminazagan.pl
Faks: +48 683772336

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://gminazagan.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.gminazagan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Żagań.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Publiczny transport zbiorowy.

Kod NUTS PL432

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Żagań.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 2.1.2017
Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.1.2017
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji wskazane w punkcie II.3) jest okresem planowanym i może ulec zmianie. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu określony w punkcie IV.3.3) jest również datą planowaną i może ulec zmianie.
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.12.2015