29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 459549-2021

10/09/2021    S176

Rumunia-Turda: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2021/S 176-459549

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 20330054
Adres pocztowy: Strada: Axente Sever, nr. 2
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401078
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Maria Mihaiela Sarb
E-mail: office@caaries.ro
Tel.: +40 264311771
Faks: +40 264311772
Adresy internetowe:
Główny adres: www.caaries.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS ” (CL12)

Numer referencyjny: 20330054_2020_PAAPD1108420
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul de lucrari: „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS ” (CL12) cuprinde:

Alimentare cu apa:

- Extindere retea de alimentare cu apa – 42.567,36 m

- Statie de pompare apa potabila - 3 buc.

Canalizare:

- Extindere retea de canalizare – 12.471,88 m

- Statii de pompare ape uzate menajere - 6 buc.

- Conducte de refulare apa uzata – 1.647,12 m

Lucrari se refera la:

a) Lucrările de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor astfel:

- cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu cel putin 27 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

- cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite in intervalul 26 - 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 33 770 661.07 RON
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131390 Osprzęt zaworowy
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO113 Cluj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Comuna Tritenii de Jos, Judetul Cluj

II.2.4)Opis zamówienia:

Contractul de lucrari: „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS ” (CL12) cuprinde:

Alimentare cu apa:

- Extindere retea de alimentare cu apa – 42.567,36 m

- Statie de pompare apa potabila - 3 buc.

Canalizare:

- Extindere retea de canalizare – 12.471,88 m

- Statii de pompare ape uzate menajere - 6 buc.

- Conducte de refulare apa uzata – 1.647,12 m

Termene: Executie de lucrari 28 luni + Perioada de notificare a defectelor 36 luni

Valoarea estimata a contractului este de 34.030.357,36 RON si nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

Cantitatile din listele de cantitati au fost determinate in conformitate cu Caietul de Sarcini, iar valoarea estimata a contractului a fost

stabilita prin multiplicarea acestora cu preturile unitare estimative. Platile aferente contractului se vor efectua pe baza cantitatilor

reale executate si pe baza preturilor unitare ofertate. Clauzele generale si specifice referitoare la remasurarea lucrarilor si stabilirea

valorii lucrarilor real executate sunt: Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate] si Clauza 50 [Plati].

Luand in considerare faptul ca lucrarile ce fac obiectul contractului se vor executa pe mai multe amplasamente/locatii, Entitatea Contractanta nu impune obligatii cu privire la modul de organizare a lucrarilor, Antreprenorul urmand a inainta propriul program de executie a lucrarilor, cu incadrarea in durata de executie aferenta implementarii contractului sectorial de lucrari (28 luni pentru executie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pentru factorul tehnic de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificare puncte cheie de control/jaloane),, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de 3 (trei) calificative care vor fi utilizate de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Acest factor va fi apreciat in functie de calificativul „foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „ foarte bine” este 15, pentru calificativul „bine” este 10, iar pentru calificativul „acceptabil” este 5. / Waga: 15
Cena - Waga: 85
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiect major finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020 (POIM) – Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond European: Fond de Coeziune; Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 205-500123
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14324
Nazwa:

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS-CL12

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AWE INFRA SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO35355090
Adres pocztowy: Strada TRASCAULUI, Nr. 2A
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401135
Państwo: Rumunia
E-mail: office@aweinfra.ro
Tel.: +40 728287688
Faks: +40 364730090
Adres internetowy: www.ceva.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII
Krajowy numer identyfikacyjny: RO14276317
Adres pocztowy: Strada Mihai Viteazu, Nr. 45
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401012
Państwo: Rumunia
E-mail: constructii@transilvaniaimpact.ro
Tel.: +40 760233603
Faks: +40 264317911
Adres internetowy: www.ceva.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC ELLBREND SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 30470799
Adres pocztowy: Strada BOGATA , Nr. FN
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401117
Państwo: Rumunia
E-mail: ellbrend@yahoo.com
Tel.: +40 722540685
Faks: +40 264313009
Adres internetowy: www.ceva.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 34 030 357.36 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 770 661.07 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Subcontractant WALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX SRL –valoarea lucrarilor in procent de 1,5% - executie si proiectare lucrari de instalatii electrice.

Subcontractant VIMED COM SRL – valoarea lucrarilor in procent de 0,5% -executie – instalatii de limitare si stingere a incendiilor (hidranti).

Subcontractant A&E ING CONSULTING - valoarea lucrarilor in procent de 0,5% ... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Adres pocztowy: Strada Axente Sever, nr. 2
Miejscowość: Turda
Kod pocztowy: 401078
Państwo: Rumunia
E-mail: office@caaries.ro
Tel.: +4 0264311771/109
Faks: +40 264311772
Adres internetowy: www.caaries.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2021