Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 459649-2021

10/09/2021    S176

Polska-Jaworzno: Układy hydrauliczne

2021/S 176-459649

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: TAURON Wydobycie S.A.
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Madej-Szubel
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Tel.: +48 326185150
Faks: +48 326155942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tauron-wydobycie.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.tauron.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa blokowego systemu regulacji hydraulicznej obudowy zmechanizowanej dla TAURON Wydobycie S.A. - ZG Janina, ZG Brzeszcze.

Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/02249/L/228/P/JMS
II.1.2)Główny kod CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa blokowego systemu regulacji hydraulicznej obudowy zmechanizowanej dla TAURON Wydobycie SA - ZG Janina, ZG Brzeszcze.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 101 617.89 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej Glinik 20/41 POz i FRS 20/41 POz

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TAURON Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy Janina, 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest: Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej Glinik 20/41 POz i FRS 20/41 POz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane będzie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej TAGOR-22/46-POz.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TAURON WYDOBYCIE SA : Zakład Górniczy Brzeszcze, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest : Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej TAGOR-22/46-POz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane będzie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 248-618688
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej Glinik 20/41 POz i FRS 20/41 POz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FAMUR SA
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 51
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-698
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EHS Sp. zo.o.
Adres pocztowy: ul. Siemońska 50
Miejscowość: Będzin
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-503
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 247 967.48 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Hydraulika sterownicza do obudowy zmechanizowanej TAGOR-22/46-POz.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CHITEC Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. W. Roździeńskiego 2
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-946
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 853 650.41 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zachowano numerację z SIWZ: 1.4 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.4.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON dostępnej pod adresem http://swoz.tauron.pl (zwanej dalej: Platformą lub Systemem). Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”.

1.4.2 Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: 2020/TWD/TWD/02249/L/228/P/JMS Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji numer referencyjny Postępowania.

1.4.3 Wszelkie dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Wykonawcę winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mają ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast. PZP (Dział IX), tj. odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2021