Dostawy - 459653-2021

10/09/2021    S176

Rumunia-București: Części tłokowych pomp wyporowych

2021/S 176-459653

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: OMV PETROM S.A
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 1590082
Adres pocztowy: Strada Coralilor, Nr. 22
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 013329
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Gratiele Petre
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Tel.: +40 372448503
Adresy internetowe:
Główny adres: www.petrom.com
I.6)Główny przedmiot działalności
Wydobycie gazu i ropy naftowej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Furnizarea de Produse (piese schimb pentru pompe de presiune inalta, tip HPT-K 12, HPT-K 20, HPT-K 32 si HP-K 25

Numer referencyjny: WS618226379-OM-1913
II.1.2)Główny kod CPV
42124220 Części tłokowych pomp wyporowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 750 429.32 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO România

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 99009319
Nazwa:

Furnizarea de Produse (piese schimb pentru pompe de presiune inalta, tip HPT-K 12, HPT-K 20, HPT-K 32 si HP-K 25

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: VERDER ROMANIA S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 6563054
Adres pocztowy: Strada Drumul Balta Doamnei, Nr. 57 - 61
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 050152
Państwo: Rumunia
E-mail: office@verder.ro
Tel.: +40 213354592
Faks: +40 213373392
Adres internetowy: www.verder.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 750 429.32 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 750 429.32 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2021