Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 460181-2021

10/09/2021    S176

Tanzania-Dar es Salaam: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

2021/S 176-460181

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 154-410519)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enabel
Krajowy numer identyfikacyjny: 0264.814.354_20100
Adres pocztowy: 14/15 Masaki, Haile Selassie Road, Oasis Office Park, 4th Floor
Miejscowość: Dar Es Salaam
Kod NUTS: TZ Tanzania
Kod pocztowy: P.O Box 23209
Państwo: Tanzania
Osoba do kontaktów: Constantin Naloyarè HIEN
E-mail: constantin.hien@enabel.be
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.enabel.be
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419661

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Marché public de fournitures pour "tuyaux, valves et système de pompe solaire"

Numer referencyjny: Enabel-TAN 147-F02_0
II.1.2)Główny kod CPV
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 154-410519

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

-Ajout d'une nouvelle version du cahier des charges et avis après erratum

-Ajout d'une liste de questions et réponses

-Ajout de deux lots

-Prolongation du délai de soumission des offres jusqu'au 15 septembre 2021

-Pour les autres modifications, voir les documents joints.