Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 461084-2018

20/10/2018    S203

Malta-Grand Harbour Valletta: Dostawa i instalacja okablowania na potrzeby usług pasywnych sieci danych i sieci elektrycznych

2018/S 203-461084

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Adres pocztowy: MTC Block A, Winemakers Wharf
Miejscowość: Grand Harbour Valletta
Kod NUTS: MT0 MALTA
Kod pocztowy: MRS 1917
Państwo: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4090
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Azyl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja okablowania na potrzeby usług pasywnych sieci danych i sieci elektrycznych

Numer referencyjny: EASO/2018/691
II.1.2)Główny kod CPV
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Otwarta procedura przetargowa mająca na celu zawarcie umowy ramowej na dostawę i instalację okablowania na potrzeby usług pasywnych sieci danych i sieci elektrycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 358 050.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: MT MALTA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba główna EASO na Malcie:

— Winemakers Wharf,

— Grand Harbour Valletta,

— MRS 1917,

— MALTA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa mająca na celu zawarcie umowy ramowej na dostawę i instalację okablowania na potrzeby usług pasywnych sieci danych i sieci elektrycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 358 050.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Okres wykonania zadań określonych w umowie może zostać 2-krotnie automatycznie przedłużony, każdorazowo o 12 miesięcy, chyba że jedna ze stron prześle pisemne powiadomienie stanowiące inaczej, przy czym druga strona musi otrzymać powiadomienie 3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

EASO zastrzega sobie prawo do zwiększenia szacunkowej wartości umowy ramowej o 50 % zgodnie z art. 85 rozporządzenia finansowego EASO oraz art. 164 ust. 5 lit. f) rozporządzenia finansowego UE.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, Malta.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

maksymalnie 2 upoważnionych przedstawicieli każdego oferenta, zgłoszonych wcześniej Urzędowi na adres e-mail contracts@easo.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4302-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2018