Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 461152-2015

Prikaži skrčeni pogled

30/12/2015    S252

Belgija-Bruselj: Laboratorijsko delo na avdio, fotografskem, video in multimedijskem področju ter povezano blago in storitve – odprti postopek PO/2015-27/A4

2015/S 252-461152

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za komuniciranje, Enota A4 – Avdiovizualne storitve
Poštni naslov: BERL 04/274, rue de la Loi 200
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: g. Bert Musial
Telefon: +32 22966675

Internetni naslovi:

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1222

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da

Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1047
Država: Belgija

Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Poštni naslov: stavba Covent Garden, place Charles Rogier 16
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1210
Država: Belgija

Uradno ime: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
Poštni naslov: Maanweg 174
Kraj: Haag
Poštna številka: 2516 AB
Država: Nizozemska

Uradno ime: Izvajalska agencija za raziskave (REA)
Poštni naslov: stavba Covent Garden, place Charles Rogier 16
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1210
Država: Belgija

Uradno ime: Enotni odbor za reševanje (SRB)
Poštni naslov: rue de la Science 27
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Laboratorijsko delo na avdio, fotografskem, video in multimedijskem področju ter povezano blago in storitve – odprti postopek PO/2015-27/A4
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 26: Storitve s področja rekreacije, kulture in športa
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Bruselj.

Šifra NUTS BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 48

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 5 193 500 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Namen tega medinstitucionalnega okvirnega naročila je sodelujočim institucijam in agencijam EU zagotoviti strokovne storitve in blago za ohranjanje, digitalizacijo in distribucijo njihovih avdiovizualnih produkcij.
Naročilo obsega tehnične storitve in blago, ki so potrebni za dolgoročno ohranjanje avdiovizualnih produkcij sodelujočih institucij in agencij v skladu s strokovnimi standardi, digitalizacijo, popis in distribucijo le-teh zainteresiranim stranem.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

92000000 Storitve na področju rekreacije, kulture in športa, 92512000 Storitve arhivov, 79960000 Fotografske in pomožne storitve, 79995100 Storitve arhiviranja

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Maksimalni proračun znaša 5 193 500 EUR (brez DDV) za 4 leta.
Sklop I: 3 290 000 EUR za 4 leta; sklop II: 1 903 500 EUR za 4 leta.
Ocenjena vrednost brez DDV: 5 193 500 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Avdio, video in multimedijsko področje
1)Kratek opis
— Prenos/kopiranje na vse obstoječe in bodoče analogne in digitalne medije.
— Izboljševanje kakovosti in digitalizacija obstoječih programov, vključno z obnavljanjem in enostavnim urejanjem.
— Dobava različnega potrošnega blaga (nalepke, ovitki, škatle za vse oblike medijev, ovojnice različnih velikosti in kakršno koli drugo potrošno blago in mediji za snemanje, ki se uporabljajo pri vsakodnevnem vodenju avdio in video arhivov).
— Popis avdiovizualnih dokumentov.
— Povezane storitve: tiskanje naslovnih strani in identifikacijskih nalepk, pakiranje in distribucija.
2)Enotni besednjak javnih naročil

92000000 Storitve na področju rekreacije, kulture in športa, 92512000 Storitve arhivov

3)Količina ali obseg
Sklop I: 3 290 000 EUR za 4 leta.
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Fotografsko področje
1)Kratek opis
— Tiskanje v različnih velikostih z uporabo datotek, ki jih zagotovijo službe Komisije.
— Montaža in retuširanje.
— Povečevanje/okvirjanje slik.
— Digitaliziranje.
— Dobava različnega potrošnega blaga (mape za shranjevanje fotografij, ojačane ovojnice, cilindri iz lepenke, kartuše s črnilom, mediji za snemanje in kakršno koli drugo potrošno blago, ki se uporabljajo pri vsakodnevnem vodenju fotografskih arhivov).
— Popis fotografskih dokumentov.
— Povezane storitve: pakiranje in distribucija.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79960000 Fotografske in pomožne storitve, 79995100 Storitve arhiviranja

3)Količina ali obseg
Sklop II: 1 903 500 EUR za 4 leta.
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Določbe, povezane s plačili, so določene v osnutku pogodbe v Prilogi III k povabilu k oddaji ponudb.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ni navedeno.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: glej razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
glej razpisne specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
glej razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
PO/2015-27/A4.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 8.2.2016
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
8.2.2016 - 17:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 15.2.2016

Kraj:

Evropska komisija, Generalni direktorat za komuniciranje, Enota A4 – Avdiovizualne storitve, sejna soba Aquarium 7, Berlaymont –1, rue de la Loi 56, 1049 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: ponudniki in zastopniki institucij in agencij.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Vsa dokumentacija tega javnega razpisa (povabilo k oddaji ponudb, razpisne specifikacije z vsemi prilogami in osnutek pogodbe), vključno z morebitnimi dodatnimi informacijami med postopkom, je na voljo na strani za elektronski dostop do informacij, navedeni v točki I.1).
Ponudniki morajo to stran redno preverjati, saj so lahko kadar koli v času postopka objavljene dodatne informacije.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Kraj: Strasbourg Cedex
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne razveljavi navedenega skrajnega roka niti ne postavi novega skrajnega roka za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11.12.2015