Usługi - 461177-2015

Wyświetl widok skrócony

30/12/2015    S252

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2015/S 252-461177

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie
Adres pocztowy: al. Wyzwolenia 6
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie
Osoba do kontaktów: Piotr Klimczak
E-mail: biuro@zgpks.rzeszow.pl
Tel.: +48 178603203
Faks: +48 178603205

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zgpks.rzeszow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich określonych w Planie Transportowym Powiatu Rzeszowskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi transportu autobusowego.

Kod NUTS PL325 Rzeszowski

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy na 10 lat na podstawie Art. 22, ust. 1, pkt 2 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015.1440 ze zm.) z podmiotem wewnętrznym tj. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna, w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej określonego w Planie Transportowym Powiatu Rzeszowskiego, dla których Powiat Rzeszowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2017
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.12.2015