Storitve - 462340-2015

Prikaži skrčeni pogled

31/12/2015    S253

Belgija-Bruselj: Posodobljen popis in ocena političnih instrumentov za varstvo tal v državah članicah EU

2015/S 253-462340

Obvestilo o oddaji naročila

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje, SRD.2 – Finance
Poštni naslov: BU-9 01/005
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: Skupina za trge
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Posodobljen popis in ocena političnih instrumentov za varstvo tal v državah članicah EU.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: „Extra muros“.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave
Splošni cilj naročila je zagotoviti posodobljeno in podrobno sliko politik in ukrepov na ravni EU, držav članic in – kjer je to ustrezno – regionalni ravni, ki prispevajo (posredno ali neposredno) k varstvu tal. To je treba podpreti z ustreznimi dokazi in količinsko ovrednotiti v največji možni meri. Rezultat bo podprl izhodišča za nadaljnje predloge za ukrepanje na ravni EU, pri čemer se bodo v celoti upoštevala načela sorazmernosti in subsidiarnosti.
Ta ocena bo temeljila na zanesljivih informacijah, zbranih v okviru priprave in nadaljnjega izvajanja tematske strategije za tla, kot tudi nadaljnjih študijah in ocenah, izvedenih v okviru politike EU (SKP, okvirna direktiva o vodah itd.).
Naročilo bo osredotočeno na ukrepe in pravne instrumente, ki obravnavajo glavne nevarnosti za tla (erozija, zmanjševanje količine organskih snovi, onesnaženje, pozidava, izguba biotske raznovrstnosti tal, zasoljevanje, zbijanje in zemeljski plazovi) in funkcije tal, opredeljene v tematski strategiji za tla.
Določeni cilji so:
(1) izvedba popisa politik, povezanih s tlemi, in zakonodaje na področju varstva tal na ravni EU ter v 28 državah članicah in njihovih regijah, kjer je to ustrezno. Ta popis mora opredeliti tudi ustrezne nezavezujoče instrumente, ukrepe in cilje (npr. nacionalna strategija za tla). Zajeti mora sprejete politike ter tudi politike v pripravi;
(2) pridobitev informacij o stanju tal, ki ocenjujejo učinkovitost zakonodaje na področju tal in ukrepov za zaščito tal na ravni držav članic (vključno z regijami) in na ravni EU;
(3) na podlagi navedenega, izvedba analize, ki zajema več politik, z opredelitvijo učinkovitosti in vrzeli v politikah EU in nacionalni zakonodaji pri obravnavanju nevarnosti za tla in funkcij tal, ter spodbuditev razprave s strokovnjaki iz držav članic in zainteresiranimi stranmi o ugotovitvah pregleda stanja.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

90700000 Okoljske storitve

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 183 035 EUR
Brez DDV

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. Kakovost predlagane metodologije. Ponder 60
2. Organizacija dela. Ponder 30
3. Ukrepi za nadzor kakovosti. Ponder 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
ENV.B.1/SER/2015/0022.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Predhodno informativno obvestilo

Številka obvestila v UL: 2015/S 038-064198 z dne 24.2.2015

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 118-212395 z dne 20.6.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 07.0201/2015/719504/SER/ENV.B.1
V.1)Datum oddaje naročila:
18.12.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Ecologic Institute gemeinnützige GmbH
Poštni naslov: Pfalzburger Straße 43/44
Kraj: Berlin
Poštna številka: 10717
Država: Nemčija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 200 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 183 035 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 10
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
Navedite vrednost ali delež naročila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
Delež: 56 %
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: 27,8 % + 24,4 % + 1,3 % + 1,3 % + 1,4 % = 56,2 %.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
V skladu s členom 134.1(f) pravil za izvajanje Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 (finančna uredba) lahko naročnik v 3 letih od oddaje prvotnega naročila uporabi izjemni postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu), ki obsegajo ponovitev podobnih storitev (do največ 50 % vrednosti prvotnega naročila), oddanih gospodarskemu subjektu, kateremu je bilo oddano prvotno naročilo s strani istega naročnika.

To je bilo predhodno objavljeno v predhodnem informativnem obvestilu UL 2015/S 038-064198 z dne 24.2.2015 z naslovom „Podpora razvoja nove pobude EU za varstvo tal – popis in ocena političnih instrumentov v državah članicah EU“ in s proračunom 200 000 EUR. Proračun je sedaj v razponu med 180 000 EUR in 200 000 EUR.

VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko predložite organu iz točke VI.3.1 v 2 mesecih od uradnega obvestila o sklepu o oddaji naročila.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
22.12.2015