TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Paslaugos - 462345-2015

Pateikti glaustą rodinį

31/12/2015    S253

Belgija-Briuselis: „NER 300“ sistemos plėtimo tyrinėjimas

2015/S 253-462345

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Klimato politikos generalinis direktoratas, CLIMA. SRD.2 – Finansai
Adresas: BU 9, 01/005
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Rinkų darbo grupė
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=923

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
„NER 300“ sistemos plėtimo tyrinėjimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: extra muros.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Programa „NER 300“ – viena iš didžiausių finansavimo schemų, skirtų mažo anglies dioksido kiekio technologijoms parodyti komerciniu mastu ir padedančių įgyvendinti keletą ES energetikos ir klimato politikos krypčių ir strategijų.
Europos Vadovų Taryba paprašė savo išvadose dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos, kad „būtų atnaujinta esama „NER 300“ priemonė, įskaitant ir anglies dioksido surinkimą bei laikymą, taip pat atsinaujinančiuosius išteklius, į sritį įtraukiant mažo anglies dioksido kiekio inovacijas pramonės sektoriuose bei pradines skiriamas sumas, padidintas iki 400 milijonų leidimų („NER 400“).“
Šio konkurso tikslai yra dvejopi. Viena vertus, rangovas išanalizuos, kaip veikė „NER 300“ sprendimo būdai. Kita vertus, rangovas palygins, jei bus įmanoma, su alternatyvomis, pasiūlys reikalavimų naujinius, jeigu būtina, papildys juos, kad atitiktų Europos Vadovų Tarybos duotus nurodymus, ir nuspręs, koks geriausias principas išplėstame „NER 300“ sprendime ir susijusiuose dokumentuose. Tai taip pat apims konkrečias užduotis išplėstos programos „NER 300“ pramoninei daliai.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 276 888 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Siūlomos metodikos kokybę. Lyginamasis svoris 40
2. Darbo organizavimą. Lyginamasis svoris 30
3. Kokybės kontrolės priemones. Lyginamasis svoris 30
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 037-062225 21.2.2015

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 121-219786 26.6.2015

Kiti ankstesni skelbimai

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 160-293152 20.8.2015

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 340201/2015/719104/SER/CLIMA.C.1
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
18.12.2015
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 6
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: ICF Consulting Limited
Adresas: Watling House, 33 Cannon Street
Miestas: Londonas
Pašto kodas: EC4M 5SB
Šalis: Jungtinė Karalystė

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 300 000 EUR
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 276 888 EUR
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 12
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Dalis: 41 %
Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir procentinį dydį: 28 + 13.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Vadovaudamasi 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (Finansinis reglamentas) taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies f punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės pasinaudoti išskirtine derybų procedūra dėl papildomų paslaugų (be skelbimo apie pirkimą išankstinio publikavimo), kurias sudaro ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, pavestų panašių paslaugų kartojimas (ne daugiau nei iki 50 % pradinės sutarties vertės).
Pirkimo dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 punkte nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.

Atkreipiame dėmesį, kad 21.2.2015 išankstiniame informaciniame skelbime OL 2015/S 037-062225 nurodytas biudžetas buvo 130 000 EUR. 26.6.2015 sutarties skelbime OL 2015/S 121-219786 biudžetas buvo 270 000–300 000 EUR.

VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1 dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo pranešimo apie sutarties skyrimo sprendimą galite pateikti apeliaciją VI.3.1 dalyje nurodytai institucijai.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22.12.2015