Usługi - 462885-2017

21/11/2017    S223    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura konkurencyjna z negocjacjami 

Finlandia-Helsinki: Umowa ramowa o świadczenie usług w zakresie infrastruktury informatycznej na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach

2017/S 223-462885

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Annankatu 18
Helsinki
00121
Finlandia
Osoba do kontaktów: Finance Unit
Tel.: +358 9686180
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Kod NUTS: FI1B1

Adresy internetowe:

Główny adres: www.echa.europa.eu

Adres profilu nabywcy: https://echa.europa.eu/about-us/procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług w zakresie infrastruktury informatycznej na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach

Numer referencyjny: ECHA/2016/400.
II.1.2)Główny kod CPV
72700000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy ramowej jest świadczenie następujących usług:

— usług w chmurze i infrastrukturalnych,

— portalu zarządzania usługami,

— zarządzania usługami,

— usług doradztwa,

— usług transformacji,

— usług ochrony.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 35 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FI1B1
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejscem świadczenia usług w ramach umowy ramowej jest siedziba wykonawcy lub siedziba ECHA oraz każde inne miejsce uzgodnione w umowie szczegółowej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wybór kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty na drugim etapie procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dotyczącej zawarcia umowy ramowej o świadczenie usług w zakresie infrastruktury informatycznej na rzecz ECHA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 400 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 wznowienia na okres 1 roku.

II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 3
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na pierwszym etapie wniosek o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu może złożyć dowolny zainteresowany wykonawca, lecz do złożenia oferty zaproszeni zostaną wyłącznie wykonawcy wybrani na podstawie ogłoszonych kryteriów wykluczenia i wyboru, a także zgodności z wymogami minimalnymi dotyczącymi usługi.

Na drugim etapie oferty zostaną ocenione zgodnie z kryteriami udzielenia zamówienia obejmującymi jakość i cenę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

dowód w postaci odpisu z rejestru handlowego lub zawodowego bądź oświadczenia pod przysięgą lub zaświadczenia, dowodu członkostwa w szczególnej organizacji, wyraźnego zezwolenia lub wpisu do rejestru VAT.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W dokumentach zamówienia określa się minimalne wymogi dotyczące usług, zgodnie z art. 110 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego i art. 139 ust. 1 zasad stosowania. Aby zostać zakwalifikowane, wnioski o dopuszczenie do udziału muszą spełniać wymogi minimalne. Nieprawidłowe wnioski zostaną odrzucone.

Wymogi minimalne nie mogą zostać zmienione na żadnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata: dłuższy czas trwania umowy ramowej jest uzasadniony przedmiotem zamówienia, a w szczególności zwrotem inwestycji w sprzęt oraz złożonością, kluczowym znaczeniem i okresami stopniowego przejmowania i przekazywania usług.
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 144-296306
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/01/2018
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 02/02/2018
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Negocjacje odbędą się w etapach w celu ograniczenia liczby ofert objętych negocjacjami, z zastosowaniem kryteriów udzielenia zamówienia przedstawionych w dokumentach zamówienia. Celem negocjacji jest ulepszenie treści ofert złożonych przez oferentów, przy czym wymogi minimalne oraz kryteria wykluczenia, wyboru i udzielenia zamówienia określone przez ECHA w dokumentach zamówienia nie podlegają negocjacjom.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Tel.: +358 4303-1
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Faks: +358 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

uwagi dotyczące procedury można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań. Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o stosownej decyzji.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Annankatu 18
Helsinki
00121
Finlandia
Tel.: +358 9686180
E-mail: procurement@echa.europa.eu

Adres internetowy: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/procurement

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2017