Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 463331-2019

03/10/2019    S191

Belgia-Bruksela: Pomoc techniczna na rzecz zapewnienia optymalnej wydajności systemów technicznych budynków na mocy Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

2019/S 191-463331

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Energy
Adres pocztowy: Rue Demot 24
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: efektywność energetyczna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pomoc techniczna na rzecz zapewnienia optymalnej wydajności systemów technicznych budynków na mocy Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Numer referencyjny: ENER/C3/2019-468/02
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy o usługi jest zapewnienie wsparcia technicznego na rzecz Komisji Europejskiej w zakresie opracowania i rozpowszechniania wytycznych technicznych, które mają na celu: wsparcie skutecznego wdrożenia wymogów technicznych budynków; wsparcie skutecznej oceny i dokumentacji wydajności systemu w odniesieniu do artykułu 8(1) Dyrektywy i artykułu 8(9) Dyrektywy oraz wsparcie skutecznego zrozumienia technicznego możliwości bojlerów i klimatyzacji w odniesieniu do artykułu 14(4) i 15(4) Dyrektywy w szczególności tych odnoszących się do danych porównawczych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Ocena wymogów systemów technicznych budynków (definicja i wdrożenie) oraz innych stosownych środków i inicjatyw, identyfikacja dobrych praktyk;

Zadanie 2: Identyfikacja i ocena możliwych wymogów systemów technicznych budynków;

Zadanie 3: Możliwe podejścia w zakresie wdrożenia wymogów systemów technicznych budynków oraz ocena i dokumentacja wyników systemu;

Zadanie 4: Wytyczne techniczne na potrzeby ustanowienia i wdrożenia wymogów systemów technicznych budynków oraz na potrzeby oceny wydajności systemu i dokumentacji;

Zadanie 5: Wytyczne techniczne na potrzeby skutecznego zrozumienia możliwości bojlerów i klimatyzacji na mocy Dyrektywy;

Zadanie 6: Rozpowszechnianie wyników, w tym konsultacje z interesariuszami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Najlepsza relacja jakości do ceny / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

program prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 131-320817
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Pomoc techniczna na rzecz zapewnienia optymalnej wydajności systemów technicznych budynków na mocy Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2019