Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 464085-2021

14/09/2021    S178

România-București: Servicii de cadastru

2021/S 178-464085

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Valentin Florin TRIFAN
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643299
Fax: +40 212643298
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnadnr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: http://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Autostrada Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea Cluj Vest (Gilau) - Mihaiesti, subsectiunea 3A2 Nadasel - Mihaiesti"

Număr de referinţă: 16054368/2021/2236/S10
II.1.2)Cod CPV principal
71354300 Servicii de cadastru
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al acestui contract il reprezinta intocmirea documentatiilor cadastrale si rapoartelor de evaluare pentru 550 imobile afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Autostrada Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea Cluj Vest (Gilau) - Mihaiesti, subsectiunea 3A2 Nadasel - Mihaiesti", pe raza unitatilor administrativ - teritoriale Garbau, Sanpaul din jud. Cluj.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, respectiv cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 847 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Unitatile administrativ – teritoriale Garbau, Sanpaul din judetul Cluj si Municipiul Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul general al contractului il reprezinta intocmirea documentatiilor cadastrale si rapoartelor de evaluare pentru un numar de 550 imobile afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Autostrada Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea Cluj Vest (Gilau) - Mihaiesti, subsectiunea 3A2 Nadasel - Mihaiesti", pe raza unitatilor administrativ - teritoriale Garbau, Sanpaul din jud. Cluj.

In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului XI din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

Modificările contractului:

a. generate de schimbari legislative;

b. generate de solicitari ale diferitelor entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul;

c. generate de inlocuirea personalului;

c1 - generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului, la care s-au aplicat factori de evaluare;

c2 - generate de înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului, la care nu s-au aplicat factori de evaluare;

d. generate de inlocuirea / introducerea subcontractantilor;

e. referitoare la durata contractului/ perioada de prestare a serviciilor (in cazul in care nu este culpa Prestatorului), posibil generate de, dar nu exclusiv:

e1 - Imposibilitatea identificarii domiciliilor actuale ale persoanelor afectate de expropriere in vederea transmiterii notificarilor, astfel cum prevede Protocolul incheiat intre CNADNR, actual CNAIR, și A.N.C.P.I.;

e2 - Modificarea de catre primarii/O.C.P.I. a documentatiilor si informatiilor puse initial la dispozitie, ceea ce presupune necesitatea refacerii documentatiei cadastrale;

e3 - Schimbari solicitate de primarii/O.C.P.I. in ceea ce priveste proprietarii terenurilor afectate, in ciuda faptului ca listele cu proprietarii care au stat la baza promovarii H.G. de expropriere au fost puse la dispozitie si confirmate chiar de primarii./O.C.P.I.;

e4 - Intarzieri in colectarea actelor de proprietate in copie legalizata la intocmirea documentatiilor cadastrale individuale;

e5 - Probleme tehnice in cadrul OCPI privind procedura de inregistrare si avizare a documentatiilor cadastrale individuale;

e6 - Neobtinerea intr-un termen rezonabil a Hotararilor Consiliilor Locale/Judetene in vederea trecerii din domeniul public al UAT-urilor in domeniul public al statului si in administrarea MT-CNAIR SA;

e7 - Schimbari legislative si/sau ale procedurilor interne ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului;

e8 - Intarizeri in obtinerea intabularii culoarului de expropriere de la OCPI/ANCPI;

e9 - Situatii ivite in avizarea documentatiilor cadastrale de catre OCPI/ANCPI;

e10 - Intarzieri in obtinerea Hotararilor Consiliilor Locale/Consiliilor Judetene;

e11 - Neobtinerea intr-un termen rezonabil a documentatiilor cadastrale vizate de catre O.C.P.I.;

e12 - Modificarea numarului de imobile sau a categoriei de folosinta;

f. referitoare la modalitati de plata si/sau recuperarea creantelor;

g. referitoare la verificari si receptie.

h. suplimentarea /diminuarea prețului contractului, ca urmare a:

h1 - suplimentării/diminuării numărului estimat de imobile;

h2 - schimbării categoriilor de folosință a terenurilor;

i. eventuale solicitari suplimentare de documente, ce pot surveni din partea celor doua parti contractante,

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare și ale H.G. 395/2016, cat și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului.

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Prelungirea Duratei contractului se poate realiza in conformitate cu prevederile articolului XI din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Abordarea propusa privind repartizarea responsabilitatilor personalului in realizarea activitatilor si interactiunea intre membrii echipei, in corelare cu activitatile specifice, inclusiv cea referitoare la managementul contractului / Pondere: 14
Criteriu privind calitatea - Nume: Fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere prin: identificarea activitatilor, realizarea graficului de mobilizare si a graficului de indeplinire a activitatilor, cu incadrarea in durata solicitata si prezentarea succesiunii activitatilor propuse. / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in realizarea de documentatii cadastrale aferente procesului de expropriere derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, receptionate si avizate de ANCPI/ OCPI. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in realizarea de rapoarte de evaluare individuala pentru terenuri si/sau constructii necesar a fi expropriate in conformitate cu art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in realizarea de documentatii cadastrale aferente procesului de expropriere derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, receptionate si avizate de ANCPI/ OCPI. / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta detinuta in activitati de coordonare/ conducere/ management a procesului de expropriere (cu exceptia activitatilor juridice) derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in proiecte/ contracte care au continut cel putin activitati de cadastru si evaluare in cadrul carora serviciile de expropriere au fost duse la bun sfarsit / Pondere: 6
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de426.250,00 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 50% din valoarea estimata a contractului. Valoarea estimata totala a contractului (inclusiv servicii similare) este de 1.278.850,00 Lei fara TVA.

Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Autostrada Brasov - Tg. Mures - Cluj – Oradea

II.2.14)Informații suplimentare

Nu este cazul

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 058-147047
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 92/72422
Titlu:

Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ,,Autostrada Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea Cluj Vest (Gilau) - Mihaiesti, Subsectiunea 3A2 Nadasel - Mihaiesti”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L
Număr naţional de înregistrare: RO 6174812
Adresă: Strada Ceaikovski Piotr Ilici, comp., Nr. 9, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020261
Țară: România
E-mail: administrativ@topoexim.ro
Telefon: +4 0212218298
Fax: +4 0212218298
Adresă internet: www.topoexim.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 852 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 847 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Achizitii Publice- Serviciul Achizitii Lucrari
Adresă: Bd Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 212643299
Fax: +40 212643298
Adresă internet: www.cnadnr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2021