Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 464575-2021

14/09/2021    S178

România-Timișoara: Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile

2021/S 178-464575

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AQUATIM S.A. Timisoara
Număr naţional de înregistrare: RO 3041480
Adresă: Strada: Gheorghe Lazar, nr. 11A
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300081
Țară: România
Persoană de contact: Chirila Alexandru
E-mail: ion.benghia@aquatim.ro
Telefon: +40 256200262
Fax: +40 256294753
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aquatim.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127474
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL 6: Proiectare și execuție stații de tratare Deta şi Ciacova

Număr de referinţă: DA 3041480/2021/12RFE
II.1.2)Cod CPV principal
45252126 Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il constituie extinderea și modernizarea stației de tratare Deta (pentru un debit de 37,12 l/s), si realizarea unei noi stații de tratare în Ciacova (pentru un debit de 13,15 l/s), conform caietului de sarcini. Aria lucrarilor se refera la zona de alimentare cu apa Deta, care cuprinde orașul Deta și localitățile Opatița, Banloc, Livezile, Voiteg și respectiv zona de alimentare cu apa Ciacova, care cuprinde orașul Ciacova și satele aparținătoare.

Lucrările de execuție a stațiilor de tratare au drept scop: furnizarea apei potabile in conformitate cu Directiva UE 98/83/CE transpusa in Legea 458/2002 (**Republicata**); îmbunătăţirea siguranţei exploatării staţiilor de tratare; automatizarea proceselor de tratare.

Contractul pentru proiectarea si executia celor 2 statii de tratare include: activitatile de proiectare pentru elaborarea celor 2 Proiecte Tehnice de Executie, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor conform legislatiei in vigoare, lucrari de demolare acolo unde este cazul, lucrari de constructie, furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, testare si punere in functiune, monitorizarea functionarii cu remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie si instruirea personalului Beneficiarului.

Contractul rămâne valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către parți.

Contractul se compune din Durata de execuție care este de 24 de luni de la data de începere (6 luni proiectare si 18 luni execuție lucrări), la care se adaugă perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:

Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari: a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimată a contractului, 20.805.464 lei, fără TVA, include Rezerva de implementare (suma provizionata pentru alimentarea cu energie electrica), dar nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 20 805 464.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Localitatile Deta si Ciacova, judetul Timis

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectarea si executia statiilor de tratare Deta (extinderea si modernizarea staţiei existente) si Ciacova (constructie noua), conform caietului de sarcini.

Lucrările prevăzute în cadrul statiei de tratare Deta au caracter de extindere si modernizare si se refera la urmatoarele obiective: Front de captare; Conducte de aducțiune; Bazin preoxidare cu aer/oxigen; Statii de pompare intermediara; Stații de filtrare; Reabilitare 2 rezervoare de cate 1000 mc; Statii de pompare apă potabilă spre Voiteg si respectiv Banloc si Livezile; Sistem SCADA.

Lucrările prevăzute a se implementa în cadrul staţiei de tratare Ciacova se referă la următoarele obiective: Front de captare; Conducte de aducțiune; Bazin de oxidare cu aer; Stație de tratare compacta cu ozon (oxidare, biofiltrare si dezinfectie); Stație de dezinfectie cu hipoclorit ; Stație pompare apa potabila spre rețea; Reabilitare rezervor existent 500 mc; Sistem SCADA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru oferta cu Durata suplimentara a perioadei de garantie cea mai mare se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte. Pentru oferta cu perioada de garantie egală cu minimul solicitat de 36 de luni se vor acorda 0 puncte. Pentru alte durate de garantie, punctajul se acorda conform algoritmului de calcul / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Costurile de operare cu energia electrica se obtin prin insumarea costurilor de operare cu energia electrica aferente extinderii si modernizarii procesului de tratare de la STA Deta si a costurilor de operare aferente procesului de tratare de la STA Ciacova. CO = CO Deta+ CO Ciacova Unde: CO – Costurile de operare cu energia electrica pentru procesul de tratare CO Deta – Costurile de operare anuale maxime garantate cu energia electrica pentru extinderea procesului de tratare de la STA Deta CO Ciacova – Costurile de operare anuale maxime garantate cu energia electrica pentru procesul de tratare de la STA Ciacova / Pondere: 30
Criteriu privind costul - Nume: Pretul ofertei / Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, Obiectivul strategic 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1:Ofertantul unic, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Mod. de indeplinire: Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertanți asociați, terți susținători și subcontractanți), cu informatiile aferente situatiei lor.

Doc. justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Informatiile din documentele justificative mentioante mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste doc. justificative sunt: a. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; b. certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale la momentul prezentarii. c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. d. alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit doc. de natura celor prevazute sau respectivele doc. nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, persoanele juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative / judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Doc. vor fi prezentate (la momentul solicitarii de catre Entitatea Contractanta) scanate dupa original, sau dupa copii legalizate sau copii „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Note:

1. Orice operator economic aflat in oricare din situatiile prevazute la art. 177, 178 (1) si (2), si 180 (1) din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea 99/2016.

2. Formularele si/sau doc. solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri) si, daca este cazul de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

3. Entitatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

4. Entitatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 lei.

Cerinta nr. 2: Evitarea conflictului de interese. Ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se afle în niciuna din situațiile prevăzute la art. 73 din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul Entitatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului Entitatii Contractante, parte a dosarului achizitiei sectoriale si sunt urmatoarele: Dr. ing. Vlaicu Ilie – Director General; ec. Călțun Marioara – Director Economic; ing. Stînean Gheorghe – Director Tehnic; ing. Maier Laurențiu Florin – Director Dezvoltare; ing. Laichici Valentin-Florin – Director Comercial; ing. Grozăvescu Mihai – Șef Unitate Implementare Proiecte; ec. Benghia Ion – Șef Serviciu Achiziții Publice; cj. Ivănescu Alina Cristina – Consilier Juridic.

In situatia in care operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 73 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Mod. de indeplinire: Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertanți asociați, terți susținători și subcontractanți), cu informatiile aferente situatiei lor. De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/terții susținători/subcontractanții participanți la procedură vor prezenta obligatoriu, ODATA CU DUAE, prin intermediul SICAP, Declarația de neîncadrare în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 – Formular 3.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru ofertant/membri ai asocierii/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatea Contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Note:

1. In sensul dispozitiilor art. 73, alin.(2) din Legea 99/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

2. Entitatea Contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie sectoriala. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

3. Se considera ca Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.

4. Se considera ca Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.

5. Se considera ca Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie anualaMedia Cifrei de afaceri anuale globale (la nivelul Ofertantului), din ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) trebuie fie de minim 20.000.000 lei.In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat / tert sustinator) va prezenta DUAE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători, după caz. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi Entitatii Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator – Formularul 4 (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea 99/2016 prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 20 (centralizare informații privind cifra de afaceri și documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE: • bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2018, 2019 si 2020 inregistrate la organele competente • sau raport al cenzorilor sau raport de Audit financiar daca este cazul; • sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului. Note: 1. In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un terț, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii și/sau terț la solicitarea Entității Contractante. 2. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei/valuta, comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (http://www.bnr.ro ) pentru fiecare an in parte. 3. Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, se vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic respectiv.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare Cerinta 2 Proportia de subcontractare Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie sectoriala, conform art. 187 din Legea 99/2016 ofertantul unic/ ofertantul asociat are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Ofertantul unic/ ofertantul asociat va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul unic/ ofertantul asociat va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti si proportia de subcontractare.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1: Experienţa similară Ofertantul va demonstra că în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor menționat în anuntul de participare, a executat și a dus la bun sfârșit lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexității, pentru construcție nouă și/sau modernizare/reabilitare/extindere pentru 1 staţie de tratare a apei în vederea potabilizării cu o capacitate de minimum 15 l/s, în cadrul unui contract de tip proiectare şi execuţie. Note: 1. Prin sintagma ”lucrari duse la bun sfârsit” se întelege: •Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau •Lucrari receptionate însotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; sau •Lucrari receptionate însotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor și punerea în funcțiune; sau •Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 2. In scopul intelegerii complexităţii obiectivului de investitii se vor considera similare statiile de tratare cu o capacitate egală sau mai mare de 15 l/s. 3. Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in Anuntul de participare. In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, perioada celor 5 ani se prelungeste cu numarul de zile corespunzatoare numarului de zile de prelungire a termenului limita de depunere a ofertelor prevazut initial in Anuntul de participare. 4. Se va indica partea executată de operatorul economic in cazul in care acesta a participat intr-o asociere sau in calitate de subcontractant. 5. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini de oricare membru al grupului, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de operatorul/operatorii care indeplineste/indeplinește aceasta cerinta.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de catre ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant – dupa caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE si Acordul de subcontractare – Formularul 6, dupa caz. Acordurile de subcontractare vor fi încheiate în conditii similare cu cele prevazute in contractul principal si vor include cel putin urmatoarele informatii: denumirea si datele de identificare ale subcontractantului, specializarea acesuia, lucrarile care urmeaza a fi realizate de catre subcontractant si valoarea lucrarilor ce vor fi realizate de catre subcontractant (lei, fara TVA). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Note: 1. Documentele in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. 2. In cazul în care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens. 3. Contractele incheiate intre ofertantul unic/ofertantul asociat si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta. Se vor respecta prevederile art. 232 alin. (4) si (5) din Legea 99/2016.

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții, după caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE Acordul de asociere – Formular 7 si Împuternicirea privind autorizarea semnarii ofertei – Formular 8. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art.196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului, Angajament ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului/grupului de operatori economici – Formular 5. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Impreuna cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, vor fi prezentate la solicitarea Entității Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 20A (centralizare informații privind experiența similară și documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE sunt: •documente/ certificate/ recomandari emise de Beneficiarul serviciilor de proiectare/ lucrarilor; si/sau •Procese verbale de receptie pe obiect si/sau •Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau •Procese verbale de receptie finala si/sau •Documente constatatoare emise de entitale contractante; si/sau •Certificari de buna executie, emise si/sau contrasemnate de beneficiari care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Din documentele justificative prezentate trebuie sa reiasa cel putin urmatoarele informatii: •denumirea contractului invocat drept experienta similara; •partile contractante, inclusiv beneficiarul contractului; •obiectul contractului: tipul de lucrari executate de catre operatorul economic; •capacitatea statiei de tratare a apei în vederea potabilizării pentru care operatorul economic a executat lucrarile; •valoarea lucrarilor (fara TVA) executate de catre operatorul economic; •perioada executarii lucrarilor, inclusiv data de finalizare a executiei lucrarilor; •numarul si data documentului de recepție; •data semnarii contractului si data finalizarii contractului. Note: 1. In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un terț, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii și/sau terț la solicitarea Entității Contractante, după caz. 2. Formularul 20A va fi completat pentru fiecare contract prezentat pentru demonstrarea cerințelor de experiență similară, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, și va fi însoțit de toate documentele justificative solicitate mai sus.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conformitate cu prevederile art.41 si 42 din HG 394/2016, în cuantum de 200.000lei prin virament bancar în contul entitatii contractante – RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timisoara, sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 6 luni de la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formularul 1 din sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire. Daca aceasta garantie este emisa de catre o societate de asigurari în baza unei polite de asigurare, atunci aceasta Polita, Clauzele de Garantare aferente precum si Contractul de Asigurare nu vor modifica caracterul irevocabil al garantiei si plata neconditionata asa cum este specificat în Formularul 1.

In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia emisa in alta limba va fi insotita de traducerea autorizata în limba româna.

Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SICAP.

Ofertantii care depun oferte vor incarca obligatoriu in SICAP dovada constituirii garantiei, scanata, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art.42 alin.(7), din HG 394/2016. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare vor fi respinse cu respectarea dispozitiile art.138 alin.(3) din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10% din val. fara TVA a contractului si se poate constitui conf. art. 45-46 din HG 394/2016 și conf. Clauzei 15 din Conditiile generale, Cap.1–Condiții contract... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/10/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/04/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/10/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

• Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare). Dacă două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora, respectiv pret, costuri de operare si perioada de garantie suplimentara ofertata. În situaţia în care egalitatea se menţine, EC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica

Contractul ramane valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre parti. Durata contractului se compune din: perioada de proiectare: 6 luni de la data de incepere, notificata in ordinul de incepere, perioada de executie a lucrarilor:18 luni, perioada de garantie: minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

• Odată cu semnarea contractului de lucrări, se va semna convenția privind asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență (F19 si F19A).

• Odată cu semnarea contractului, se va semna FORMULARUL DE COMPROMIS (Acord de arbitraj)-F18A care va deveni anexa la contract.

• Acordul de asociere, contractele cu subcontractantii si/sau angajamentele de sustinere (impreuna cu documentele anexate de la terț), dupa caz, vor fi prezentate ODATA CU DUAE si vor deveni anexe la contract

• F2A Scrisoare de garanţie pentru returnarea avansului va deveni anexa la contract si formatul acestuia va fi respectat in cazul in care ofertantul câștigător va solicita plata în avans

• Potentialii Ofertanti, rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Crestere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre EC in FDA.

• In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

• Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile!

• Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca EC nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire indiferent de natura acestuia si indiferent daca EC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

• In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie sectoriala, EC isi rezerva dreptul de a aplica prev. art.240 si 241 din L99/2016. Modificarea contractului in perioada de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prev. la art.240 si 241 din L99/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

• Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP(https:// e- licitatie.ro), la Sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in Sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 160 alin.1 din L99/2016 privind achizitiile sectoriale.

• EC va raspunde in mod clar si complet la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, in conformitate cu prevederile art. 172 alin.2 din L99/2016.

• Pentru com... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana vatamata poate sesiza CNSC în conditiile Legii 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: AQUATIM SA –COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresă: Str. Gh.Lazar nr.11A
Localitate: Timisoara
Cod poștal: 300081
Țară: România
Telefon: +40 256200262
Adresă internet: www.aquatim.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2021