W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 465560-2019

04/10/2019    S192

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2019/S 192-465560

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 183-444839)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Myśliwska 5
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-017
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Sibik
E-mail: bsibik@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 322086220
Faks: +48 322598710
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa.

Numer referencyjny: O.KA.D-3.2412.62.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 od węzła Rząsawa do węzła Blachownia dla potrzeb udrożnienia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi DK1 na węźle Rząsawa wraz z udrożnieniem autostrady A1 od węzła Zawodzie do węzła Rząsawa z włączeniem do DK1. Zamówienie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 183-444839

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: