Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 465913-2021

15/09/2021    S179

Lenkija-Opatów: Intraokuliniai lęšiai

2021/S 179-465913

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2021/S 158-417679)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Szpital Św. Leona sp. z o.o. ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Adresas: ul. Szpitalna 4
Miestas: Opatów
NUTS kodas: PL721 Kielecki
Pašto kodas: 27-500
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Alojzy Jakóbik
El. paštas: przetargi@kancelariajiz.pl
Telefonas: +48 606206214
Faksas: +48 158670432
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.szpitalopatow.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Dostawa materiałów medycznych oraz soczewek do operacji zaćmy oraz witrektomii przedniej wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej dla Szpitala Św.Leona w Opatowie

Nuorodos numeris: SL/18/ZP/2021
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33731110 Intraokuliniai lęšiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych oraz soczewek do operacji zaćmy oraz witrektomii przedniej wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej dla potrzeb Szpitala Św. Leona w Opatowie.

Dostarczone materiały wymienione w załączniku nr 6 musza być dedykowane lub rekomendowane przez producenta dzierżawionego aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej wskazanego w załączniku nr 6a.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/09/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 158-417679

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

1) wykonanych dostaw w JEDZ:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

a) jedną dostawę polegającą na dostawie materiałów medycznych oraz soczewek do operacji zaćmy oraz witrektomii przedniej wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej.

Wymagana wartość dostawy to minimum 500 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

Turi būti:

2) wykonanych dostaw w JEDZ:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

b) jedną dostawę polegającą na dostawie materiałów medycznych oraz soczewek do operacji zaćmy lub witrektomii przedniej/tylnej wraz z dzierżawą/użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy lub witrektomii przedniej/tylnej.

Wymagana wartość dostawy to minimum 500 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 17/09/2021
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 24/09/2021
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Data: 15/12/2021
Turi būti:
Data: 22/12/2021
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 17/09/2021
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 24/09/2021
Vietos laikas: 12:00
VII.2)Kita papildoma informacija: