Gradnje - 467118-2018

24/10/2018    S205    Evropsko računsko sodišče - Gradnje - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Vzdrževanje napeljav in izvedba elektroinštalacijskih del, del za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter sanitarnih del v stavbah Evropskega računskega sodišča

2018/S 205-467118

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Service des appels d'offres et contrats
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Procurement service
Telefon: +352 43981
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46946
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vzdrževanje napeljav in izvedba elektroinštalacijskih del, del za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter sanitarnih del v stavbah Evropskega računskega sodišča

Referenčna številka dokumenta: AO 675
II.1.2)Glavna koda CPV
45300000
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega razpisnega postopka je izbrati izvajalca, ki bo zagotavljal storitve vzdrževanja tehničnih napeljav v stavbah, ki jih zaseda Sodišče, ter izvajal elektroinštalacijska dela, dela za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter sanitarna dela.

Naročilo sestavljata 2 ločena sklopa:

— sklop 1: vzdrževanje električnih in varnostnih napeljav ter izvedba elektroinštalacijskih del v stavbah Evropskega računskega sodišča,

— sklop 2: vzdrževanje napeljav za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo / sanitarnih napeljav ter izvedba del za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo / sanitarnih del v stavbah Evropskega računskega sodišča.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 10 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Vzdrževanje napeljav in izvedba elektroinštalacijskih del

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50711000
45310000
31000000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG

II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročilo zajema te storitve vzdrževanja:

— vse operacije preventivnega vzdrževanja,

— vse operacije korektivnega vzdrževanja,

— vse storitve vodenja,

— vse storitve pomoči pri okoljskem upravljanju,

— pomoč med rednimi inšpekcijskimi pregledi, ki jih izvaja pooblaščeni organ.

Te storitve je treba zagotavljati v celotnem obdobju trajanja naročila v skladu s potrebami Sodišča.

Elektroinštalacijska dela, ki ne spadajo med posege, ki jih zajemajo storitve vzdrževanja, in po katerih bi se lahko pojavila potreba v času trajanja naročila, se nanašajo predvsem na manjše izboljšave in/ali projekte preureditve ali obnove ali na spremljanje del, ki jih izvajajo tretja podjetja. Manjše izboljšave se lahko izvajajo v celotnem obdobju trajanja naročila v skladu s potrebami Sodišča, medtem ko so projekti preureditve ali obnove zahtevnejši posegi, ki zahtevajo sodelovanje več podjetij. Vsak od teh projektov se bo izvedel samo enkrat v času trajanja naročila.

Seznam glavnih napeljav, vključenih v naročilo, je naveden v Prilogi 2A. Njihov tehnični in količinski opis je zgolj okviren. Ta seznam ni izčrpen in ga mora po potrebi dopolniti izvajalec. Vse napeljave naj bi bile v brezhibno delujočem stanju. Vsa povezana oprema, naprave in dodatki se obravnavajo kot sestavni del napeljav.

Sodišče je pripravilo predviden in neizčrpen seznam storitev in dobav, ki bi jih Sodišče lahko zahtevalo, bodisi v okviru korektivnega vzdrževanja bodisi v okviru del, povezanih s tem naročilom (Priloga 2C). Seznam ne zavezuje Sodišča, da te storitve/dela odda v izvedbo, in se lahko sčasoma in v skladu s potrebami še spremeni.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Proračun Evropske unije

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Vzdrževanje napeljav in izvedba del za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter sanitarnih del

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50720000
50730000
45330000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG

II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročilo zajema te storitve vzdrževanja:

— vse operacije preventivnega vzdrževanja,

— vse operacije korektivnega vzdrževanja,

— vse storitve vodenja,

— vse storitve pomoči pri okoljskem upravljanju,

— pomoč med rednimi inšpekcijskimi pregledi, ki jih izvaja pooblaščeni organ.

Te storitve je treba zagotavljati v celotnem obdobju trajanja naročila v skladu s potrebami Sodišča.

Dodatna dela za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo / sanitarna dela, ki ne spadajo med posege, ki jih zajemajo storitve vzdrževanja, in po katerih bi se lahko pojavila potreba v času trajanja naročila, se nanašajo predvsem na manjše izboljšave in/ali projekte preureditve ali obnove ali na spremljanje del, ki jih izvajajo tretja podjetja. Manjše izboljšave se lahko izvajajo v celotnem obdobju trajanja naročila v skladu s potrebami Sodišča, medtem ko so projekti preureditve ali obnove zahtevnejši posegi, ki zahtevajo sodelovanje več podjetij. Vsak od teh projektov se bo izvedel samo enkrat v času trajanja naročila.

Seznam glavnih napeljav, vključenih v naročilo, je naveden v Prilogi 2A. Njihov tehnični in količinski opis je zgolj okviren. Ta seznam ni izčrpen in ga mora po potrebi dopolniti izvajalec. Vse napeljave naj bi bile v brezhibno delujočem stanju. Vsa povezana oprema, naprave in dodatki se obravnavajo kot sestavni del napeljav.

Sodišče je pripravilo predviden in neizčrpen seznam storitev in dobav, ki bi jih Sodišče lahko zahtevalo, bodisi v okviru korektivnega vzdrževanja bodisi v okviru del, povezanih s tem naročilom (Priloga 2C). Seznam ne zavezuje Sodišča, da te storitve/dela odda v izvedbo, in se lahko sčasoma in v skladu s potrebami še spremeni.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Proračun Evropske unije

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki s predložitvijo ponudbe potrjujejo, da imajo pravno sposobnost za izvedbo naročila (glejte formalno izjavo v Prilogi 3). Zahteve glede pravne sposobnosti so naslednje:

(a) ponudniki morajo biti vpisani v register poklicev ali trgovski register pod pogoji, ki jih določa zakonodaja države, v kateri ima ponudnik sedež;

(b) ponudniki morajo imeti dovoljenje za izvajanje poslovne dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.

V zvezi z zahtevami glede pravne sposobnosti je treba predložiti naslednja dokazila:

— dokazilo, da ima ponudnik po nacionalni zakonodaji dovoljenje za izvedbo naročila (vpis v trgovski register ali register poklicev, izjava pod prisego ali potrdilo, članstvo v določeni organizaciji, izrecno dovoljenje ali vpis v register zavezancev za DDV).

To dokazilo bodo morali predložiti ponudniki, ki jim bo ponujena oddaja naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Kandidati morajo imeti zadostne vire in finančna sredstva za izvedbo naročila. Zahteve glede poslovne in finančne sposobnosti so naslednje:

(a) za sklop 1 mora povprečni promet v zadnjih 3 poslovnih letih na področju storitev in del, ki jih zajema to naročilo, presegati 2 500 000 EUR;

(b) za sklop 2 mora povprečni promet v zadnjih 3 poslovnih letih na področju storitev in del, ki jih zajema to naročilo, presegati 2 500 000 EUR.

Poslovna in finančna sposobnost ponudnika bo ocenjena na podlagi prometa v zadnjih 3 poslovnih letih (2015, 2016 in 2017).

Dokazila bodo morali predložiti ponudniki, ki jim bo ponujena oddaja naročila. Za podrobnosti glejte oddelek A.8.4 razpisnih specifikacij.

Če je ponudnik iz določenega izjemnega razloga, ki ga naročnik sprejme za upravičenega, nezmožen zagotoviti zahtevane reference, lahko svojo finančno sposobnost dokaže na kateri koli način, ki je po mnenju naročnika ustrezen.

Če se ponudnik namerava opirati na podizvajalca, da bi izpolnjeval merila za izbor glede tehnične in strokovne sposobnosti, predvsem glede akademskih in strokovnih nazivov odgovornih oseb in izvajalcev storitev, mora upoštevati naslednje omejitve, ki veljajo za podizvajanje:

— za sklop 1: naloge preventivnega in korektivnega vzdrževanja sistemov za odkrivanje požara in protipožarno zaščito, vključno s povezanimi programi, mora prevzeti izvajalec sam brez podizvajanja,

— za sklop 2: naloge preventivnega in korektivnega vzdrževanja centralnega nadzornega sistema za upravljanje stavb (BMS) (nadzorna plošča SAIA) mora prevzeti izvajalec sam brez podizvajanja.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Za sklop 1 mora povprečni promet v zadnjih 3 poslovnih letih na področju storitev in del, ki jih zajema to naročilo, presegati 2 500 000 EUR;

Za sklop 2 mora povprečni promet v zadnjih 3 poslovnih letih na področju storitev in del, ki jih zajema to naročilo, presegati 2 500 000 EUR.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/11/2018
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/12/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

12, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki ali njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, se morajo pisno najaviti (E‑naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu, faks +352 439846667) najpozneje do 3.12.2018 (12:00).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Predviden je ogled lokacije, in sicer:

7.11.2018 (10:00) za sklop 1 in

8.11.2018 (10:00) za sklop 2.

Podjetja prosimo, da si za vsak ogled vzamejo cel dan časa.

Ogled lokacije bo potekal na naslednjem naslovu: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG (zglasite se v sprejemnici glavne stavbe Evropskega računskega sodišča,

12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG. Ogled lokacije je zelo priporočljiv. Če vam ta datum ne ustreza, lahko predlagate drug datum, vendar se s tem rok za predložitev ponudb ne bo spremenil. Ponudnike prosimo, da svojo udeležbo najavijo po elektronski pošti najpozneje na dan pred ogledom lokacije do 16:00 na naslednji naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Zahtevke za dodatne informacije je treba poslati prek povezave „Créer une question“ (Postavite vprašanje) v zavihku „Questions et réponses“ (Vprašanja in odgovori) na ustrezni strani eTendering TED (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125). Sodišče ni dolžno odgovoriti na zahtevke za dodatne informacije, oddane manj kot 6 delovnih dni pred skrajnim rokom za oddajo ponudb. Sodišče lahko na lastno pobudo obvesti zainteresirane strani o kakršni koli napaki, nejasnosti, nepopolnosti ali stvarni pomanjkljivosti pri pripravi razpisne dokumentacije.

Morebitni dodatni podatki in vse navedene informacije bodo objavljene na spletnem mestu eTendering TED (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4125). Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki. Ponudnike opozarjamo, da se lahko razpisna dokumentacija spremeni, med drugim tudi obrazec za cenovno ponudbo (Priloga 3 – obrazca 7 in 8) ter tehnične priloge. Ponudnikom zato priporočamo, da se registrirajo v aplikaciji eTendering, da bodo lahko prejemali obvestila v zvezi s tem naročilom.

Svojo ponudbo pošljite v 3 izvodih (1 izvirnik, 1 tiskana kopija, opremljena z žigom „kopija“, in 1 elektronska kopija na ključku USB ali CD‑ROM‑u, ki omogoča napredno iskanje po ključnih besedah) in jo napišite v 1 od uradnih jezikov Evropske unije.

Predvideni datum začetka izvajanja pogodbe je 1.2.2019, če jo do tega datuma podpišeta obe strani.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče, service des appels d'offres et contrats
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-45540
Telefaks: +352 4398-46955

Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/10/2018