Roboty budowlane - 467404-2019

Submission deadline has been amended by:  533564-2019
04/10/2019    S192

Polska-Elbląg: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2019/S 192-467404

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Rawska 2-4
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Ziemińska, Igor Zasadziński, Beata Adamkiewicz
E-mail: epwik@epwik.com.pl
Tel.: +48 552307150 / +48 552307216 /+48 552307432
Faks: +48 552307103

Adresy internetowe:

Główny adres: www.epwik.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.epwik.com.pl/index.php/pl/przetargi1/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu

Numer referencyjny: 360/4146/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu o przepustowości Qśr.d.= 22 000 m3/d.

Przebudowa i rozbudowa obejmuje:

Element I modernizacja ciągu ściekowego i osadowego - zamówienie podstawowe,

Element II zagospodarowanie osadów ściekowych - zamówienie objęte prawem opcji,

Element III zagospodarowanie terenu - zamówienie objęte prawem opcji.

Prace budowlane przebiegać będą podczas ciągłej pracy oczyszczalni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych znajduje się w dokumentach zamówienia, dostępnych pod adresem wymienionym w pkt 1.3) niniejszego ogłoszenia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elbląg

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmuje przebudowę obiektów istniejących oraz budowę nowych obiektów. Zamówienie będzie realizowane w trzech elementach. Zamawiający, na podstawie w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje zastosowanie „prawa opcji”. Element I modernizacja ciągu ściekowego i osadowego, stanowi „zamówienie podstawowe”. Realizacja kolejnych elementów (Element II zagospodarowanie osadów ściekowych i/lub Element III zagospodarowanie terenu), objętych „prawem opcji”, uzależniona będzie od uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na ten cel.

Prawo opcji może zostać wykorzystane w całości lub w części. Warunkiem uruchomienia „prawa opcji” jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z „prawa opcji”.

Element I modernizacja ciągu ściekowego i osadowego - „zamówienie podstawowe”.

W zakres elementu I wchodzą następujące obiekty:

a) obiekty projektowane:

– ujęcie i pompownia wody technologicznej,

– stacja zlewna,

– koagulantu żelazowego,

– instalacja koagulantu glinowego,

– automatyczna stacja poboru prób,

– kontener analizatorów jakości ścieków,

– zbiornik osadu nadmiernego i części pływających,

– stacja zagęszczania osadu,

– zbiornik osadu zagęszczonego,

– stacja odwadniania osadów,

– wiata osadu odwodnionego,

– stanowisko mycia maszyn,

– plac mieszania wsadu,

– odsiarczalnia,

– węzeł tłoczny biogazu,

– studnia kondensatu i filtra polipropylenowego,

– wjazd, waga i wyjazd z kompostowni,

– pompownia tłuszczy i części pływających,

– pompownia części pływających przy osadnikach wtórnych,

– pompownia wód nadosadowych (LKT),

– zbiornik osadu nadmiernego i części pływających,

– budynek agregatów kogeneracyjnych,

– biofiltry,

– instalacja pomp ciepła,

– zewnętrzne sieci technologiczne i instalacji sanitarnych,

– drogi i place;

b) obiekty przebudowywane:

– komora wlotowa,

– stacja krat,

– kanał ścieków pomiędzy stacją krat a piaskownikiem,

– kanał ścieków pomiędzy piaskownikiem a komorą rozdzielczą osadników wstępnych,

– komora rozdzielcza osadników wstępnych,

– kanał ścieków pomiędzy komorą rozdzielczą osadników wstępnych, a blokami biologicznymi,

– kanał ścieków oczyszczonych,

– komora rozdzielcza osadników wtórnych,

– osadniki wstępne,

– bloki biologiczne,

– kanał omijający bloki biologiczne,

– osadniki wtórne,

– kanał ścieków pomiędzy blokami biologicznymi, a ujęciem wody technologicznej,

– koryta osadu wtórnego,

– przepompownia osadu powrotnego,

– przepompownia osadu nadmiernego,

– przepompownia wód ociekowych,

– zagęszczacze grawitacyjne,

– przepompownia osadu wstępnego zagęszczonego,

– zamknięte komory fermentacyjne,

– budynek operacyjny,

– przepompownia osadu przefermentowanego,

– przepompownia wód ociekowych,

– kotłownia,

– budynek energetyczny,

– dyspozytornia,

– zewnętrzne sieci technologiczne i instalacji sanitarnych,

– drogi i place;

c) obiekty rozbudowywane:

– piaskownik napowietrzany,

– budynek dmuchaw i separacji piasku,

– drogi i place,

– instalacje zewnętrzne technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze;

d) wyburzenia:

– budynek odwadniania osadu,

– budynek agregatów kogeneracyjnych,

– wanna żelbetowa pod PIX.

Element II zagospodarowanie osadów ściekowych - objęte „prawem opcji”.

W zakres elementu II wchodzą następujące obiekty:

a) obiekty projektowane:

– kompostownia,

– kompostownia pryzmowa,

– plac dojrzewania kompostu,

– plac manewrowy,

– kontener procesowy i sterownia,

– biofiltr z płuczką,

– boksy na komponenty,

– boksy stabilizacji kompostu,

– plac przesiewania kompostu z sitem stacjonarnym,

– magazyn zimowy kompostu,

– pompownia popłuczyn,

– pompownia odcieków,

– zewnętrzne sieci technologiczne i instalacji sanitarnych,

– drogi i place;

b) obiekty przebudowywane:

– zbiornik osadu przefermentowanego,

– awaryjny zbiornik osadu,

– drogi i place;

c) wyburzenia:

– poetka osadowe.

Element III zagospodarowanie terenu - objęte „prawem opcji”.

W zakres elementu III wchodzą następujące obiekty:

a) obiekty przebudowywane:

– budynek administracyjny,

– budynek warsztatów (bez dyspozytorni),

– wiata,

– magazyny,

– portiernia,

– chodniki;

b) wyburzenia:

– wiata magazynowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający, na podstawie w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje w okresie obowiązywania umowy, zastosowanie „prawa opcji“. Element I modernizacja ciągu ściekowego i osadowego, stanowi „zamówienie podstawowe” gwarantowane do realizacji. Realizacja kolejnych elementów (Element II zagospodarowanie osadów ściekowych i/lub Element III zagospodarowanie terenu), objęta jest „prawem opcji”. Zamawiający uzależnia zlecenie wykonania robót, objętych „prawem opcji” od uzyskania przez niego dodatkowych środków finansowych na ten cel.

Prawo opcji może zostać wykorzystane w całości – tj. roboty wchodzące w zakres Elementu II i III lub w części – tj. roboty wchodzące w zakres Elementu II lub III.

Warunkiem uruchomienia „prawa opcji” jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z „prawa opcji”, w określonym przez niego zakresie (zlecenia wykonania robót wchodzących w zakres Elementu II i/lub Elementu III).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn. "Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z wyłączeniem o którym mowa w art. 133 ust. 4) i art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolite dokumenty składane są w odniesieniu do każdego z wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), podmiotów trzecich (w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów), podwykonawców (w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w rozdziale IX SIWZ (IDW), w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 10 000 000,00 PLN,

b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 10 000 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ (IDW).

Wykonawca polegający na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy złożyć z ofertą.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej:

— 2 zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót równej lub przekraczającej kwotę 30 000 000 PLN (łącznie z podatkiem VAT), w tym 1 o wydajności średniodobowej co najmniej Qdśr = 15 000 m3/d

oraz

— minimum jedno zamówienie polegające na budowie kompostowni osadów ściekowych lub odpadów komunalnych wraz z biofiltrem oraz mechanicznym napowietrzaniem o przepustowości min. 10 000 Mg/rok o wartości min. 5 000 000 PLN (łącznie z podatkiem VAT).

W przypadku wskazania kompostowni osadów ściekowych, może być ona elementem budowy, rozbudowy 1 z 2 oczyszczalni ścieków wymaganych powyżej lub może być odrębnym zamówieniem (w przypadku, gdy kompostownia osadów ściekowych będzie elementem budowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków wartość takiego zadania nie może być mniejsza niż 35 000 000 PLN łącznie z podatkiem VAT).

W przypadku robót rozliczanych w innych walutach niż w PLN, Wykonawca przeliczy wartość tych robót na PLN wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót. Jeśli w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, należy zastosować kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem zakończenia.

B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują / będą dysponować co najmniej następującymi osobami:

1. Przedstawiciel wykonawcy;

2. Kierownik budowy;

3. Kierownik robót konstrukcyjnych;

4. Kierownik robót sanitarnych;

5. Kierownik robót sanitarnych kompostowni;

6. Kierownik robót elektrycznych;

7. Kierownik robót AKPiA;

8. Technolog;

9. Technolog produkcji kompostu do zastosowania w rolnictwie.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych od ww. osób kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia oraz możliwości łączenia poszczególnych funkcji zawarto w rozdziale VIII SIWZ (IDW).

Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy złożyć z ofertą.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ (IDW).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 3 % ceny (brutto) „zamówienia podstawowego” tj. Elementu I, a przypadku skorzystania z „prawa opcji” dodatkowo w wysokości 3 % ceny brutto elementu/ów uruchomionego/ych „prawem opcji.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

Okoliczności zmiany umowy zawarto we wzorze.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/02/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, pokój 17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu będzie zastosowana procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych tzw. „procedura odwrócona”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym terminy składana odwołań zawarto w SIWZ (Rozdział XX IDW).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019