Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 467495-2019

04/10/2019    S192

Polska-Katowice: Gotowe materiały wybuchowe

2019/S 192-467495

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Tel.: +48 327572922
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 246-1

Numer referencyjny: 701902733
II.1.2)Główny kod CPV
24610000 Gotowe materiały wybuchowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 12 301 714.38 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Część nr: Od 1 do 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24610000 Gotowe materiały wybuchowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany amonowo-saletrzany metanowy specjalny o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej o średnicy naboju 32 mm i masie naboju 125 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 136 160 kg.

Zadanie nr 2

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany nitroglicerynowy skalny o średnicy naboju 32 mm i masie naboju 300 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 209 038 kg.

Zadanie nr 3

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub równoważny) metanowy specjalny o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej dopuszczony do ładowania pneumatycznego o średnicy naboju 32 mm i masie naboju do 300 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 340 775 kg.

Zadanie nr 4

Dostawa: materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub równoważny) skalny dopuszczony do ładowania pneumatycznego o średnicy naboju 32 mm i masie naboju do 300 g.

Szacunkowa wielkość dostaw: 33 696 kg.

Zadanie nr 5

Dostawa: lont detonujący pentrytowy metanowy bezpieczny wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej o masie rdzenia minimum 8 g na metr bieżący lontu.

Szacunkowa wielkość dostaw: 233 200 m.

Zadanie nr 6

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy 2 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 1 600 sztuk z przewodami o długości 2 m Cu,

— 2 000 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu.

Zadanie nr 7

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy 0,20 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 3 000 sztuk z przewodami o długości 2 m Cu,

— 5 800 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu,

— 17 000 sztuk z przewodami o długości 5 m Cu.

Zadanie nr 8

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy 0,45 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 606 579 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu,

— 400 sztuk z przewodami o długości 6 m Cu.

Zadanie nr 9

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy natychmiastowy klasy 0,2 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 1 100 sztuk z przewodami długości 5 m Cu,

— 3 060 sztuk z przewodami długości 12 m Cu.

Zadanie nr 10

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny metanowy natychmiastowy klasy 0,45 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 42 00 sztuk z przewodami o długości 6 m Cu,

— 11 040 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu,

— 3 800 sztuk z przewodami o długości 2 m Cu,

— 350 sztuk z przewodami o długości 20 m Cu,

— 9 560 sztuk z przewodami o długości 12 m Cu.

Zadanie nr 11

Dostawa: górniczy zapalnik elektryczny węglowy półsekundowy klasy 0,45 A.

Szacunkowa wielkość dostaw:

— 399 365 sztuk z przewodami o długości 3 m Cu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 131-322816
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: Od 1 do 11
Nazwa:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Nitroerg S.A.
Adres pocztowy: pl. Alfreda Nobla 1
Miejscowość: Bieruń
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-150
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 301 714.38 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019