Usługi - 467689-2019

Submission deadline has been amended by:  553009-2019
07/10/2019    S193

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Wsparcie projektu dotyczącego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w okręgu Kasarwan

2019/S 193-467689

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Państwo: Luksemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eib.org/en/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5510
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Bank

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie projektu dotyczącego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w okręgu Kasarwan

Numer referencyjny: AA-000166
II.1.2)Główny kod CPV
71311300 Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Operacja pomocy technicznej obejmie dwa klastry działań:

— klaster 1: wsparcie dla promotora projektu (Rada Rozwoju i Rekonstrukcji) (zakończenie działań związanych z przygotowaniem projektu, zamówienia publiczne i zarządzanie projektem),

— klaster 2: wsparcie dla BMLWE (Bejrut i Mount Lebanon Water Establishment) (tj. stworzenie niezbędnej zdolności do nadzorowania eksploatacji i utrzymania nowo wybudowanej/wyremontowanej infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu i utworzenie nowego działu ds. gospodarki ściekowej; konkretne wsparcie w wypełnianiu różnych przedsięwzięć w ramach danego projektu, wymaganych w umowie finansowej z EBI itp.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostka wsparcia technicznego będzie mieścić się w biurze Rady Rozwoju i Rekonstrukcji: office of CDR, Tallat es Serail, Beirut, LIBAN.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Instytucja zamawiająca może, jeżeli uzna za to za właściwe i będzie to zgodne z dostępnością środków budżetowych, rozszerzyć czas trwania lub zakres zamówienia.

W przypadku dodatkowych usług, takie rozszerzenie może wynosić zakładane maksimum nieprzekraczające długości i wartości umowy wstępnej. Rozszerzenie/przedłużenie zamówienia będzie możliwe pod warunkiem jego satysfakcjonującej realizacji przez konsultanta.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Sąsiedzki fundusz inwestycyjny

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2019
Czas lokalny: 19:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Luksemburg.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Powyższa data ma charakter orientacyjny. Otwarcie ofert nie jest sesją publiczną.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie zostaje wszczęte z klauzulą zawieszającą. Oznacza to, że udzielenie zamówienia jest uzależnione od zawarcia umowy o współpracy między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Republiką Libańską.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2019