Roboty budowlane - 467960-2019

07/10/2019    S193

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane

2019/S 193-467960

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 182-442181)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Tańcula
E-mail: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960836
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium; 2. zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego (znak sprawy: WZP.271.1.113.2019.MT)

Numer referencyjny: WZP.271.1.113.2019.MT
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych:

1. budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium;

2. zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-442181

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu (cd. nazwy punkt II.1.4))

Numer referencyjny: WZP.271.1.113.2019.MT

Powinno być:

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium; 2. zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego (znak sprawy: WZP.271.1.113.2019.MT)

Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

(cd. nazwy zadania): Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych:

1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium,

2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

II.1.4) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy prze z rozwój terenów zielonych:

1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium,

2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych:

1. budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium;

2. zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1.2.4.Specjalistę ds. AKPiA – jedną osobę:

1.2.4.1.posiadającą doświadczenie przy realizacji minimum dwóch robót jako Specjalista z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji w ramach których wartość prac z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej wynosiła nie mniej niż 15 000 000,00 zł brutto dla każdej z tych robót;

Powinno być:

1.2.4. Specjalistę ds. AKPiA – 1 osobę:

1.2.4.1. posiadającą doświadczenie przy realizacji minimum 2 robót jako specjalista z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji, w ramach których wartość prac z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej wynosiła nie mniej niż 1 500 000,00 PLN brutto dla każdej z tych robót;

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: