Dostawy - 468748-2021

Submission deadline has been amended by:  541735-2021
17/09/2021    S181

Belgia-Aartselaar: Pompy

2021/S 181-468748

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquafin NV
Krajowy numer identyfikacyjny: BE 0440.691.388
Adres pocztowy: Dijkstraat 8 (vanaf 10/5/2021 : Kontichsesteenweg 38A)
Miejscowość: Aartselaar
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
Kod pocztowy: 2630
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: De heer Dominique Cools
E-mail: Dominique.cools@aquafin.be
Tel.: +32 4504116
Faks: +32 34583020
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquafin.be
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Waterzuivering

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aankoop hydrofoorgroepen

Numer referencyjny: CA/DC/2020/00164
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 + 1 opstelling - 10 m³ - DOL - 5,5 bar

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
42120000 Pompy i sprężarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 + 1 opstelling - 15 m³ - DOL - 5,5 bar

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
31681200 Pompy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 + 1 opstelling - 20m³ - FO - 7 bar

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
31681200 Pompy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 + 1 opstelling - 30m³ - FO - 7 bar

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
31681200 Pompy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2021