Usługi - 46930-2021

29/01/2021    S20

Polska-Praszka: Usługi związane z odpadami

2021/S 020-046930

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Praszka
Krajowy numer identyfikacyjny: Urząd Miejski w Praszce
Adres pocztowy: pl. Grunwaldzki 13
Miejscowość: Praszka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 46-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Ferlewicz
E-mail: umig@praszka.pl
Tel.: +48 343591009
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.praszka.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka

Numer referencyjny: IT.V.271.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Praszka w zakresie:

— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,

— wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z załącznikami do specyfikacji,

— odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kowalach,

— wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kowalach w pojemniki do gromadzenia odpadów,

— zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 4 773 840.00 PLN / Najdroższa oferta: 4 773 840.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Praszka, pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, woj. opolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Praszka w zakresie:

— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,

— wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z załącznikami do specyfikacji,

— odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kowalach,

— wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kowalach w pojemniki do gromadzenia odpadów,

— zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: aspekt środowiskowy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 200-485610
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eko-Region sp. z o.o.
Adres pocztowy: Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 773 840.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Transport odpadów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca złoży ofertę za pośrednictwem strony (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2021